Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I.

Životné minimum ustanovuje zákon ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Pojem životné minimum bol spomínaný aj v článku (Prepojenie na článok - Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách).

Viete, čo sa považuje za príjem pre učenia súm životného minima?

Prinášame Vám prehľad podľa § 4 Príjmy Predpisu č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú:

 • príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmov) po odpočítaní:
  • poistného na povinné zdravotné poistenie,
  • poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
  • preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
  • ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,

 • príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu (Zákon o dani z príjmov) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
 • sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom (Zákon o cestovných náhradách),
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom (Zákon o cestovných náhradách),
 • ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

V prípade straty sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.

Zdroj: Predpis č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov