Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné daňové hlásenie

Termín na predloženie ročného daňového hlásenia je už druhý rok presunutý o mesiac neskôr, ako boli zamestnávatelia roky zvyknutí. Túto zmenu priniesla novela Zákona o dani z príjmov v zákone č. 395/2012, a tak ročné daňové hlásenie za rok 2012 a teraz aj za rok 2013 sa podľa § 49 ods. 2 Zákona o dani z príjmov podáva v lehote do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto lehota platí pre podanie riadneho aj opravného hlásenia. Podľa § 16 ods. 1 Zákona o správe daní (daňový poriadok) totiž môže daňový subjekt podať opravné hlásenie pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia.

Dodatočné hlásenie

Ak zamestnávateľ zistí po 30. apríli, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné, je podľa § 39 ods. 15 Zákona o dani z príjmov povinný podať dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil.

Predmet hlásenia

Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme. Do hlásenia sa zahrnú aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru a zamestnanci, ktorým z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň. Podľa § 4 ods. 3 Zákona o dani z príjmov sa do hlásenia zahrnú všetky príjmy zo závislej činnosti vyplatené do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Úvodná časť tlačiva obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa. Do dátumu vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň sa zapíše dátum vykonania ročného zúčtovania podľa § 38 Zákona o dani z príjmov. Ak sa ročné zúčtovanie vykonalo vo viacerých termínoch, t.j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný deň v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Z celkového počtu zamestnancov sa v okienku pre časť IV. uvedie počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie a v okienku pre časť V. sa uvedie počet zamestnancov, ktorým vykonal ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie.

Ak hlásenie za zamestnávateľa podáva dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní (napr. § 49 ods. 4 a 5 zákona), vyplní sa tabuľka s identifikačnými a kontaktnými údajmi na 2. strane hlásenia.

V I. časti hlásenia Vyúčtovanie dane sa uvádzajú súhrnné údaje z riadkov 0 až 8 prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2013. Ak zamestnávateľ v priebehu roka 2013 podal správcovi dane opravný prehľad, do úhrnu v príslušných riadkov hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

V II. časti hlásenia Rozdiely z dodatočného hlásenia sa uvádza daňový preplatok alebo nedoplatok vyplývajúci z prípadného dodatočného hlásenia.

V III. časti hlásenia Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia) sa uvádzajú súhrnné údaje z riadkov A až F prehľadov, ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2013. Všetky riadky uvedené v I. a III. časti sú súčtom zodpovedajúcich riadkov z prehľadov.

Vo IV. časti sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vyplácal príjmy zo závislej činnosti, ale za rok 2013 im nevykonal ročné zúčtovanie a v V. časti sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2013.

V predtlači IV. a V. časti hlásenia za rok 2013 pribudli údaje o trvalom pobyte. To spôsobilo, že na jednej strane IV. aj V. časti sa už nenachádzajú 4 stĺpce, ale len 2 stĺpce na zápis údajov. Tým sa zvýšil počet strán potrebných na vyplnenie na dvojnásobok. V organizáciách s vyšším počtom zamestnancov je tak vhodnejšie odosielať hlásenie elektronicky ako xml súbor v štruktúre predpísanej Finančnou správou SR.

Správnosť a úplnosť údajov v hlásení sa potvrdí odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a podpisom zamestnávateľa. Ak sa tlačivo hlásenia podáva elektronicky, odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, sa nevyžaduje.

Potvrdenie o podaní hlásenia potvrdzuje správca dane, ak bolo doručené osobne. Ak bolo hlásenie podané poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní hlásenia na tomto tlačive nepotvrdzuje.