Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2013 v roku 2014

S platnosťou od 1. mája 2014 nadobudla platnosť nová Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 116/2014 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. Vyhláška upravuje okruh osôb, ktorým zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie, ako aj postup výpočtu ročného zúčtovania poistného.

Podľa tejto vyhlášky aj za rok 2013 vykonajú za poistencov a platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (ďalej len RZZP) ich zdravotné poisťovne (§ 19 zákona č. 580/2004). To sa týka len tých poistencov a platiteľov poistného, ktorí splnili podmienky na vykonanie RZZP. Zdravotná poisťovňa vykoná RZZP automaticky a nie je potrebné oň žiadať.

Termíny RZZP

Termín vykonania RZZP za rok 2013 je ustanovený do 30. septembra 2014, najneskôr do 31. októbra 2014, ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania (§ 19 zákona č. 580/2004).

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok).

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

Oznamovacie povinnosti ročného zúčtovania

Poistenci sú povinní oznamovať:

 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu
 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní oznamovať:

 • zmenu svojho názvu, sídla, bydliska
 • zmenu identifikačného čísla
 • zmenu čísla bankového účtu
 • vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov
 • prihlasovať a odhlasovať zamestnancov
 • vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni
 • nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu

Súčasťou novej vyhlášky č. 116/2014 je Oznámenie o príjmoch za rok 2013. Slúži na oznámenie príjmov, ktoré nemôže zdravotná poisťovňa zistiť z daňového priznania daňovníka (nie sú uvádzané v daňových priznaniach).

Ide o tieto príjmy:

 • dividendy za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012
 • dividendy zo zahraničia za účtovné obdobie roku 2013
 • dividendy vyplatené platiteľom dividend, ktorý zanikol a zároveň ich nevykázal zdravotnej poisťovni
 • príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

Poistenci sú tieto príjmy povinní oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá bola ich príslušnou zdravotnou poisťovňou v roku 2013, v termíne do 31. mája 2014. Vzhľadom na to, že tento deň je sobota, presúva sa tento termín na 2. jún 2014.