Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014

Aj v tomto roku vykonajú ročné zúčtovanie poistného za svojich poistencov a platiteľov poistného, ktorí splnia podmienky na jeho vykonanie, zdravotné poisťovne.

Ročné zúčtovanie upravuje Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 a Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie č. 116/2014.

Oznamovacie povinnosti ročného zúčtovania

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. 3. 2015:

 • oznámiť a preukázať obdobie poistenia v cudzine v roku 2014 potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine, ak tak nevykonal včas v zákonom určenej lehote, t. j. do ôsmich dní odo dňa zániku povinného zdravotného poistenia na Slovensku už počas roka 2014

Poistenec má povinnosť zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2015 oznámiť:

 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu
 • zmenu čísla bankového účtu, na ktorý by sa mu prípadný preplatok poistného mal vrátiť
 • platiteľa poistného, ak poistenec túto zmenu neoznámil počas roka 2014
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné podľa § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) zákona
 • rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014
 • sumu prijatých dividend na tlačive Oznámenie o príjmoch za rok 2014. Týka sa dividend za účtovné obdobie roku 2011 a 2012, ktoré poistenec prijal v roku 2014 alebo dividend za účtovné obdobie roku 2013 a 2014, ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR v roku 2014

Platitelia – SZČO a zamestnávatelia sú povinní:

 • oznamovať zmenu svojho názvu, sídla, bydliska
 • oznamovať zmenu identifikačného čísla
 • oznamovať zmenu čísla bankového účtu
 • vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov
 • prihlasovať a odhlasovať zamestnancov
 • vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni
 • nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. SZČO stal poistencom štátu

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2014

Od 1. 1. 2014 sa za SZČO pokladá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona alebo má príjem z tejto činnosti.

To znamená, že v prípade, že sa zdravotná poisťovňa dozvie z podaného daňového priznania informáciu o príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a osoba, ktorá takýto príjem má, sa neprihlásila ako SZČO, tak sa takáto osoba bude v ročnom zúčtovaní za príslušný rok považovať za SZČO (spätne na celé obdobie roka). V rámci výpočtu ročného zúčtovania budú SZČO vygenerované preddavky na poistné, ktoré budú zahrnuté do výpočtu ročného zúčtovania.