Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Termíny ročného zúčtovania ZP za rok 2014

Termíny ročného zúčtovania ZP za rok 2014

31. marec 2015

Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine.

31. máj 2015

Poistenci, ktorí mali príjem z výkonu činnosti osobného asistenta a poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2014.

Uvedené sa týka vyplatených dividend za účtovné obdobie roka 2011 a 2012 bez ohľadu na to, kto ich vypláca a vyplatených dividend za účtovné obdobie roku 2013 a 2014 právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

30. september 2015

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného.

Informáciu o ročnom zúčtovaní zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov, ak je výsledkom ročného zúčtovania nedoplatok, alebo oznámením o výsledku ročného zúčtovania, ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok.

Platiteľ poistného môže do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania.

Platiteľ poistného je povinný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok z ročného zúčtovania platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.

31. október 2015

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovania u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

31. december 2015

Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok ročné zúčtovania nedosiahol najmenej 5 € (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).