Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru

Viete kedy a z akých dôvodov dochádza ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca? Pripravili sme pre vás stručný prehľad.

Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza:

 • na základe právneho úkonu zamestnanca, zamestnávateľa alebo v prípade dohody o skončení prac. pomeru zamestnanca a zamestnávateľa spoločne
  • dohodou
  • výpoveďou
  • okamžitým skončením
  • skončením v skúšobnej dobe

 • na základe právnej skutočnosti, s ktorou je spojený zánik pracovného pomeru
  • pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby
  • pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým
   a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt
   b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky
   c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky
  • pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca