Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skončenie pracovného pomeru – 1. časť

Skončenie pracovného pomeru – 1. časť

Problematiku skončenia pracovného pomeru upravuje § 59 Zákonníka práce zákona č. 311/2011 Z.z.

Pracovný pomer možno skončiť:

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením v skúšobnej dobe.

Pracovný pomer

 • dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby,
 • cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým
  • sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt,
  • nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky
  • uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien. Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.