Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas práceneschopnosti

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas práceneschopnosti

Zákonník práce rozlišuje niekoľko spôsobov skončenia pracovného pomeru, ku ktorým patrí okrem iného

  • výpoveď
  • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  • skončenie pracovného pomeru dojednaného na dobu určitú

Zákonník práce

Za zdaniteľnú osobu považujeme každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, pričom sa jedná o činnosť vykonávanú na pokračujúcom základe alebo sa na ňu pripravuje.

§ 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

V čase, keď je zamestnanec uznaný lekárom za dočasne práceneschopného, požíva zamestnanec zvýšenú ochranu pred výpoveďou a v niektorých prípadoch je výpoveď zakázaná. Počas skúšobnej doby a aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú je situácia odlišná.

Skúšobná doba môže byť dojednaná s bežnými zamestnancami písomne v pracovnej zmluve maximálne na tri mesiace.

V prípade, že nastanú prekážky v práci na strane zamestnanca, skúšobná doba sa predlžuje o toto obdobie, napr. ak zamestnanec v čase skúšobnej doby ochorel a je práceneschopný, o ten čas sa mu predĺži skúšobná doba.

Práceneschopnosť nemá vplyv na ukončenie pracovného pomeru v čase skúšobnej doby. To znamená, že ochranná doba v tomto prípade neplatí a zamestnávateľ alebo aj zamestnanec môžu skončiť pracovný pomer počas práceneschopnosti.