Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Slovník pojmov u dane z pridanej hodnoty

Slovník pojmov u dane z pridanej hodnoty

Zákony bývajú občas plné zložitých výrazov, preto Vám v článku prinášame slovník niektorých pojmov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty.

Zdaniteľná osoba

Za zdaniteľnú osobu považujeme každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, pričom sa jedná o činnosť vykonávanú na pokračujúcom základe alebo sa na ňu pripravuje.

Vlastná daňová povinnosť

Vlastná daňová povinnosť predstavuje záväzok voči správcovi dane, ktorý vznikne, ak celkový súčet daňových povinností na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie je väčší ako rozsah uplatnenej odpočítanej dane na vstupe.

Nadmerný odpočet

Nadmerný odpočet predstavuje pohľadávku voči správcovi dane, ktorá vznikne, ak celkový súčet daňových povinností na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie je menší ako rozsah uplatnenej odpočítanej dane na vstupe.

Samozdanenie

Pri intrakomunitárnych zdaniteľných obchodoch medzi členskými štátmi existuje voľný pohyb tovarov bez colných hraníc, takže pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu sa daň nevyberá colným orgánom tak, ako je to pri dovoze z tretích štátov. Namiesto toho je pri zdanení nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iných členských štátov zavedený inštitút tzv. samozdanenia, ktorý spočíva v tom, že tuzemský nadobúdateľ si musí dodaný tovar sám zdaniť tuzemskou sadzbou dane.

Oddanenie

Na oddanenie majetku týkajúceho sa hmotného i nehmotného majetku, ktorý bol nadobudnutý pred dňom registrácie za platiteľa, má nárok zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom. Podmienkou je, aby takýto majetok mal platiteľ v evidencii, čiže nebol spotrebovaný resp. predaný a pod. V prípade odpisovaného majetku sa vychádza zo zostatkovej ceny, takže odpočítanie dane sa pomerne zníži. Uvedené sa však netýka majetku obstaraného z iných členských štátov, pri ktorom bola uplatnená daň v inom členskom štáte. Pri uplatnení oddanenia sa pre odpočítanie dane pri jednotlivých druhoch majetku musí zohľadniť ich zaradenie do príslušných skupín a to podľa rozsahu uplatneného odpočítania dane na vstupe.

Dodanenie

So zrušením registrácie u platiteľov dane bezprostredne súvisí odvod dane tzv. dodanenie majetku. Dodanenie majetku spočíva v tom, že osoby, ktoré prestanú byť platiteľmi dane, sú povinné v poslednom zdaňovacom období odviesť uplatnenú daň na vstupe vzťahujúcu sa na majetok, pri ktorom si uplatnili odpočítanie dane na vstupe. Uvedená povinnosť sa týka len takého majetku, ktorý je ku dňu posledného zdaňovacieho obdobia zachytený v príslušnej účtovnej evidencii. V prípade, že bol majetok odpisovaný, odvedie sa len pomerná časť z odpočítanej dane na vstupe. Obdobne pomerným spôsobom sa postupuje, ak bolo uplatnené pomerné odpočítanie dane alebo bola vykonaná úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku.

Zdroj: Bojňanský, J., Dane podnikateľských subjektov