Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmena štvrťročného podávania súhrnného výkazu DPH

Súhrnný výkaz DPH

Do 30.9.2014 bola možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak platiteľ nepresiahol hodnotu 100 000 eur obratov tovarov dodaných do EU. S účinnosťou od 1.10.2014 zákon o DPH v § 80 ods. 2 umožňuje platiteľovi dane podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok len vtedy, ak hodnota ním dodaných tovarov z tuzemska do iného členského štátu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur. Hodnota 50 000 eur sa viaže na konkrétny kalendárny štvrťrok, čo znamená, že táto hodnota sa v posudzovanom kalendárnom štvrťroku a v štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokoch nesčítava.

Obraty dodaných tovarov do EU treba sledovať za posledné štyri štvrťroky. Ak hociktorý z nich presiahol hodnotu 50 000 eur, tak v nasledujúcom období platiteľ dane podáva súhrnný výkaz mesačne.

Príklad č. 1

Platiteľ dane dodal v I. štvrťroku 2014 tovar v inom členskom štáte v celkovej hodnote 38 000 eur, v II. štvrťroku 2014 v hodnote 67 000 eur a v III. štvrťroku 2014 v hodnote 32 000 eur. Platiteľ dane podal súhrnný výkaz za I. štvrťrok 2014 a za II. štvrťrok 2014. Za III. štvrťrok 2014 ostáva zachovaná možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok. Keďže platiteľ dane v jednom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov (v II.Q.2014) presiahol hodnotu 50 000 eur z dodania tovarov do iného členského štátu, počnúc mesiacom október 2014 je povinný podávať súhrnný výkaz mesačne.

Do hodnoty 50 000 eur sa nezahŕňa hodnota dodaných služieb. Ak platiteľ dane dodáva len službu s miestom dodania v inom členskom štáte môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, pretože hodnota tovarov je v danom prípade nula.

Príklad č. 2

Platiteľ dane dodal v októbri 2014 tovar do Rakúska v hodnote 15 000 eur a do Maďarska v hodnote 5 000 eur. V mesiaci november 2014 dodal reklamnú službu do Nemecka v hodnote 25 000 eur. V mesiaci december 2014 premiestnil tovar do svojej prevádzky v Poľsku v hodnote 8 000 eur. Celková hodnota tovarov dodaných a premiestnených z tuzemska do iného členského štátu v IV. štvrťroku 2014 predstavuje 28 000 eur. Platiteľ dane môže súhrnný výkaz podať za kalendárny štvrťrok (IV.Q.2014) za predpokladu, že ani za štyri predchádzajúce kalendárne štvrťroky nebola hodnota 50 000 eur presiahnutá.

Ak hodnota dodaných tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur, platiteľ dane nemôže súhrnný výkaz podať za kalendárny štvrťrok. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaných tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur. V takomto prípade je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

Príklad č. 3

Platiteľ dane dodal v októbri 2014 tovar do Poľska v hodnote 20 000 eur a do Česka v hodnote 23 000 eur. V mesiaci november 2014 dodal tovar do Francúzska v hodnote 15 000 eur. Po skončení mesiaca november 2014 hodnota dodaných tovarov za mesiace október a november 2014 predstavuje 58 000 eur. Keďže sa presiahla hodnota 50 000 eur, platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac IV. štvrťroka 2014, t.j. samostatne za kalendárny mesiac október 2014 a samostatne za kalendárny mesiac november 2014 v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov presiahla 50 000 eur, teda do 25. decembra 2014.

Ak hodnota dodaných tovarov presiahla v niektorom z kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur, možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prichádza do úvahy najskôr po uplynutí ďalších štyroch kalendárnych štvrťrokov.

Príklad č. 4

Platiteľ dane podal za I. štvrťrok 2014 súhrnný výkaz hodnota tovarov dosiahla v tomto štvrťroku hodnotu 54 520 eur. V rámci II. štvrťroka 2014 platiteľ dane podával súhrnný výkaz za jednotlivé kalendárne mesiace, pretože v mesiaci apríl 2014 dodal tovar do iného členského štátu v hodnote 102 000 eur. Opätovne podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok bude platiteľ dane môcť najskôr až za III. štvrťrok 2015, za podmienky, ak hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu nepresiahne v tomto kalendárnom štvrťroku a v každom zo štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokov (III.Q.2014, IV.Q.2014, I.Q.2015, II.Q.2015) hodnotu 50 000 eur.