Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tvorba opravných položiek

Účtovná jednotka je povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku. Oprava ocenenia hodnoty majetku sa vykonáva aj prostredníctvom opravných položiek.

Opravné položky

Opravné položky sa podľa § 18 ods. 1 Postupov účtovania tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na zníženie budúcich ekonomických úžitkov z toho majetku.

Zásady platné pre tvorbu opravných položiek

Pri tvorbe opravných položiek v účtovníctve účtovná jednotka dodržuje tieto zásady:

  • pokiaľ sa z určitého titulu znížia hodnoty majetkovej položky, vytvára sa rezerva a nie je možné súčasne tvoriť na ten istý titul aj opravné položky
  • nie je možné tvoriť opravné položky na zvýšenie hodnoty majetku
  • opravné položky sa vytvárajú len k účtom majetku, a to len v prípade zníženia ich reálneho ocenenia v účtovníctve preukázaného na základe podkladov z inventarizácie majetku. Opravné položky sa vytvárajú len vtedy, ak zníženie ocenenia majetku v účtovníctve je prechodného charakteru
  • opravné položky sa musia vytvoriť a zaúčtovať, pokiaľ je splnená aspoň jedna z podmienok k ich tvorbe
  • opravné položky nemôžu mať aktívny zostatok, tzn. že nie je možné cez opravné položky účtovať zvýšenie hodnoty majetku
  • príčina a spôsob tvorby a rozpúšťania opravných položiek musia byť preskúmané pri inventarizácii majetku a záväzkov a uvádzajú sa v inventarizačných súpisoch
  • tvorba a zaúčtovanie opravných položiek sa vykonáva s presnosťou na eurocenty