Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovná jednotka

Malá, Veľká a Mikro účtovná jednotka

Podmienky pre jednotlivé veľkostné skupiny sú nasledovné.

Mikro Malá Veľká
Suma majetku do 350.000 € 350.000 – 4.000.000 € nad 4.000.000 €
Čistý obrat do 700.000 € 700.000 – 8.000.000 € nad 8.000.000 €
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účt. obdobia do 10 10 - 50 nad 50

Účtovná jednotka sa do určitej veľkostnej skupiny zatriedi, ak spĺňa aspoň dve z podmienok.

Účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie, pričom účtovná jednotka posudzuje splnenie podmienok aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať dané podmienky, avšak:

  • Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
  • Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.