Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

Viete, čo musí obsahovať účtovný doklad a kedy je potrebné ho vystaviť? Kedy a kam zaznamenať účtovný zápis? Aké účtovné knihy sú používané v sústave podvojného účtovníctva? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledovnom článku.

 • Účtovný doklad
 • (1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať
  • a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  • b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  • c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
  • d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
  • e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
  • f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
  • g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
 • (2) Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu spôsobom podľa § 8 ods. 5.
 • Účtovný zápis
 • (1) Účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách.
 • (2) Účtovná jednotka je povinná podľa tohto zákona zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne.
 • (3) Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.
 • Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva
 • (1)Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:
  • a) v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,
  • b) v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.
 • (2) Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje najmä tieto údaje:
  • a) stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
  • b) súhrnné obraty strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,
  • c) zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • (3) Účtovný zápis zaznamenaný na syntetickom účte sa podrobne rozvádza na analytických účtoch.
 • (4) V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku.
 • (5) Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách podľa odseku 1, sa vykonáva na podsúvahových účtoch.
 • (6) Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu, ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

Zdroj: Zákon o účtovníctve