Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ukončenie pracovného pomeru počas PN nemá vplyv na výplatu nemocenského

Ukončenie pracovného pomeru počas PN nemá vplyv na výplatu nemocenského

Ukončenie pracovného pomeru počas PN nemá vplyv na výplatu nemocenského

Skutočnosť, že poistencovi zanikne pracovný pomer v čase dočasnej pracovnej neschopnosti, neznamená, že mu skončí súčasne aj poberanie nemocenského. Vplyv na nárok a výplatu nemocenského ukončenie pracovného pomeru nemá. Ak poistencovi vznikol nárok na nemocenské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca a po ukončení pracovného pomeru pretrvávajú dôvody práceneschopnosti, Sociálna poisťovňa mu vypláca nemocenské až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti alebo do uplynutia podporného obdobia (t. j. až do ukončenia 52. týždňa od začiatku práceneschopnosti).

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, že ak sa dostanú do podobnej situácie, doklady potrebné k výplate nemocenského a k ukončeniu jeho poberania (preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti a hlásenie o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti) sú povinní doručiť priamo pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla posledného zamestnávateľa. Uvedené doklady zamestnávateľ už nie je povinný potvrdiť podpisom ani odtlačkom pečiatky. Sociálna poisťovňa upozorňuje tiež, že preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti potrebný k výplate nemocenského, ak práceneschopnosť pokračuje aj v ďalšom kalendárnom mesiaci, je potrebné pobočke doručiť najneskôr do 5. dňa tohto mesiaca. V opačnom prípade sa výplata dávky oneskorí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa