Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry

Vierohodnosť faktúry

Podľa § 71 ods. 3 zákona o DPH musí zdaniteľná osoba bez ohľadu na to, či používa listinnú alebo elektronickú faktúru, zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry od okamihu jej vyhotovenia až do ukončenia obdobia určeného na uchovávanie faktúr. To znamená, že keďže sa na faktúrach musí uvádzať dátum dodania tovaru alebo služby, tak zdaniteľná osoba musí zabezpečiť, že uvedené fakturačné údaje presne odrážajú skutočné obchody. Avšak spôsob alebo technológiu na zabezpečenie tejto povinnosti si každá zdaniteľná osoba volí sama.

Podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sa vierohodnosťou pôvodu faktúry rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru. Povinnosť zabezpečiť vierohodnosť faktúry nemá len dodávateľ ale aj príjemca tovaru alebo služby. V podstate ide o to, aby sa dalo preukázať, že dodávateľ napísaný na faktúre je skutočne ten, kto dodal tovar.

Podľa § 71 ods. 1 písm. d) zákona o DPH sa neporušiteľnosťou obsahu faktúry rozumie zachovanie obsahu faktúry, teda nezmenenie obsahu faktúry. Povinnosť zabezpečiť neporušiteľnosť faktúry má dodávateľ aj odberateľ. Za zásah do obsahu faktúry sa nepovažuje zmena elektronického formátu.

Faktúry však musia byť čitateľné voľným okom. Elektronické faktúry v podobe štruktúrovaných správ (napr. XML) sa v pôvodnom stave považujú za nečitateľné ľudským okom. Za čitateľné ich môžeme považovať až po ich konverzii do formátu, ktorý je čitateľný ľudským okom. Na účel zabezpečenia čitateľnosti faktúry musí byť počas celého obdobia uchovávania faktúry k dispozícii vhodný a spoľahlivý prehliadač formátu elektronickej faktúry. Podmienka čitateľnosti listinnej faktúry nie je splnená, ak sú údaje na faktúre nečitateľné, čo môže byť spôsobené nesprávnym uchovávaním faktúr, prípadne použitím netrvanlivej tlačiarenskej techniky.