Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2014

Šialené a zábavné zákony - 3

Všeobecný vymeriavací základ upravuje Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v § 11. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok.

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu

Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za príslušné kalendárne roky 1949 až 2002 sú uvedené v prílohe č. 3 Zákona o sociálnom poistení. Sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárne roky od roku 2003 do roku 2013 ustanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

S platnosťou od 1. januára 2015 sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný rok zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa, a to vždy do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku. Prvýkrát sa tak stalo 30. apríla 2015 zverejnením všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 na stránke Sociálnej poisťovne http://www.socpoist.sk/aktuality-vyska-vseobecneho-vymeriavacieho-zakladu-za-rok-2014-je-10-296-eur/48411s59946c.

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2014 je 10 296 EUR,. Táto sa vypočítala z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2014 v sume 858 EUR.

Vplyv sumy všeobecného vymeriavacieho základu

Všeobecný vymeriavací základ je významným inštitútom práva sociálneho zabezpečenia. Využíva sa pri:

  • určení sumy minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti
  • určení sumy maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie zamestnanca, zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne poistenej osoby
  • určení sumy vymeriavacieho základu poistencov štátu
  • výpočte maximálneho denného vymeriavacieho základu na výpočet nemocenských dávok (nemocenského, ošetrovného, materského, vyrovnávacej dávky)
  • výpočte najvyššej sumy dávky v nezamestnanosti
  • výpočte najvyššej sumy dávky garančného poistenia
  • výpočte osobného mzdového bodu a priemerného osobného mzdového bodu na účely výpočtu dávok dôchodkového poistenia

Maximálny vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2015

Podľa § 138 Zákona o sociálnom poistení je maximálnym vymeriavací základom na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti zamestnanca aj zamestnávateľa, a do rezervného fondu solidarity zamestnávateľa 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. Pre rok 2015 je to všeobecný vymeriavací základ z roku 2013 v sume 9888 EUR. Maximálny vymeriavací základ v roku 2015 pre vyššie uvedené poistenia zamestnanca aj zamestnávateľa je teda 9888:12x5= 4120 EUR.