Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vyhotovovanie faktúr podľa § 68d zákona o DPH

Vyhotovovanie faktúr podľa § 68d zákona o DPH

Vyhotovovanie faktúr podľa § 68d zákona o DPH

Faktúra vyhotovená platiteľom podľa § 68d odseku 2 zákona o DPH okrem zjednodušenej faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, ktorá je vyhotovená oproti prijatiu platby, musí obsahovať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Táto informácia upozorňuje odberateľa, že obchoduje s platiteľom uplatňujúcim osobitnú úpravu, čo má vplyv na vznik práva na odpočítanie dane aj u platiteľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu.

Slovná informácia „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ nemusí byť uvedená na zjednodušených faktúrach podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, ktoré sú vyhotovené oproti prijatiu platby a ktorými sú:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur;
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur;
  • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur;
  • podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane.

Ak platiteľ slovnú informáciu „daň na uplatňuje na základe prijatia platby“ na faktúre okrem vyššie uvedených zjednodušených faktúr neuvedie, daňová povinnosť nevznikne podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH, ale podľa § 19 zákona o DPH, t.j. dňom dodania tovaru alebo služby. V záujme ochrany odberateľa dodávateľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Uvádzaním tejto informácie sa má zabrániť, aby platiteľ, ktorý sa rozhodol pre uplatňovanie osobitnej úpravy, účelovo nepoužíval bežný režim DPH popri osobitnej úprave.

Faktúra vyhotovená platiteľom okrem iných náležitostí musí podľa § 74 ods. 1 písm. d) zákona o DPH obsahovať dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry. Lehota na vyhotovenie faktúry je podľa § 73 písm. a) zákona o DPH 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby. Platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu a dodal tovar alebo službu, je povinný do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby vyhotoviť faktúru bez ohľadu na skutočnosť, že z predmetného dodania tovaru alebo služby mu nevznikla daňová povinnosť podľa § 68d ods. 4 zákona o DPH, pretože za dodaný tovar alebo službu odberateľ ešte nezaplatil. V prípade prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby sa podľa § 73 písm. b) zákona o DPH uplatnia dve lehoty na vyhotovenie faktúry k prijatej platbe, a to 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá. Ak bude platba prijatá v prvej polovici kalendárneho mesiaca, platiteľ môže vyhotoviť faktúru neskôr ako do 15 dní od prijatia platby, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom prijal platbu.

Zdroj: Finančná správa SR