Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vyplácaná mzda

Vyplácaná mzda

Vyplácaná mzda sa podľa § 130 Zákonníka práce zaokrúhľuje na najbližší euro cent smerom nahor a vypláca sa zamestnancom v peniazoch. V inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje Zákonník práce alebo osobitný predpis. Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.

Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy alebo v iný dohodnutý deň.

Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodli.

Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, pokiaľ pracovná zmluva neobsahuje iné dojednanie. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

Na výplatu preddavkov aj mzdy môže zamestnávateľ použiť výplatné vrecko alebo výplatnú listinu, na ktorých zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje prevzatie konkrétnej mzdy a preddavku na mzdu, alebo môže zaslať peniaze zamestnancovi bezhotovostným prevodom na jeho účet v banke.

Zamestnávateľ zašle zamestnancovi mzdu poštu na jeho adresu, pričom poštovné za peňažný poukaz je priamym nákladom zamestnávateľa a o jeho výšku nekráti zamestnávateľ zamestnancovi vyplácanú mzdu.

Po skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru.

Pri vyúčtovaní mzdy je podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času (ak je zavedené konto pracovného času), o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad s týmito údajmi sa zamestnancovi poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Splnenie svojej povinnosti preukazuje zamestnávateľ písomným potvrdením zamestnanca o prevzatí dokladu alebo potvrdením o prijatí dokladu zamestnancom elektronickými prostriedkami.

Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení:

  • preddavok poistného na zdravotné poistenie
  • poistné na nemocenské poistenie
  • poistné na starobné poistenie
  • poistné na invalidné poistenie
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti
  • poistné na garančné poistenie
  • poistné na úrazové poistenie
  • poistné do rezervného fondu solidarity
  • príspevok na starobné dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný predložiť mu na nahliadnutie doklady, na základne ktorých bola mzda vypočítaná.

Zamestnávateľ je povinný po vykonaní zrážok zo mzdy poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na účet v banke alebo v pobočne zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorý zamestnanec určí v písomnej žiadosti alebo v inej dohode so zamestnávateľom a to tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.