Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výpočet náhrady príjmu a výpočet nemocenskej dávky, ak sa v rozhodujúcom období neplatilo poistné na nemocenské poistenie 90 dní

Výpočet náhrady príjmu a výpočet nemocenskej dávky, ak sa v rozhodujúcom období neplatilo poistné na nemocenské poistenie 90 dní

Výpočet náhrady príjmu a výpočet nemocenskej dávky, ak sa v rozhodujúcom období neplatilo poistné na nemocenské poistenie 90 dní

Dňa 30.9.2016 bola na stránke Sociálnej poisťovne zverejnená informácia o tom, ako postupovať pri výpočte nemocenskej dávky v prípade, že sa v rozhodujúcom období neplatilo poistné na nemocenské poistenie 90 dní. Informáciu uvádzame v plnom znení.

„Ako sa mi vypočíta nemocenská dávka, ak som do zamestnania nastúpil dňa 1.8.2016 s hrubým príjmom 700 € a od 3.9.2016 som práceneschopný? V minulom roku som bol zamestnaný na dohodu s pravidelným mesačným príjmom cez agentúru od 01.01.2015 do 30.09.2015, avšak odvody boli za mňa platené len v mesiaci február a jún 2015, keďže v ostatné mesiace nemali pre mňa prácu.

Ak nemocenské poistenie zamestnanca pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky trvalo menej ako 90 kalendárnych dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúcim obdobím pre výpočet nemocenského je predchádzajúci kalendárny rok. Ak však nebolo za zamestnanca v roku predchádzajúcom platené poistné na nemocenské poistenie u iného zamestnávateľa po dobu aspoň 90 kalendárnych dní, výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, spravidla z toho minimálneho.

Ako ste uviedli vo Vašom podaní, v roku predchádzajúcom Vám síce trval pracovný pomer 9 mesiacov, avšak nemocenské bolo za Vás platené len dva mesiace. To znamená, že nemocenská dávka Vám bude počítaná zo sumy 429 €, teda nie z príjmov dosiahnutých v roku 2015 a ani zo sumy 700 €, ktorú máte uvedenú v pracovnej zmluve v súčasnosti.“

V tomto prípade je potrebné upozorniť na fakt, že v prípade výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bude zamestnávateľ pri určovaní rozhodujúceho obdobia postupovať inak. Podľa § 8 ods. 4 druhej vety Zákona č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade, že nemocenské poistenie, za ktoré sa platilo poistné, trvalo menej ako 90 dní, rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť. T.j. denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa určí zo sumy príjmu (700 €) dosiahnutého v auguste a v septembri 2016 (v septembri pomerná časť príjmu dosiahnutá za dni 1.-2. septembra).