Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva za všetkých poistencov zdravotná poisťovňa a to v termíne do 30. septembra bežného roka.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného (§19 ods. 9 Zákona o zdravotnom poistení). Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia (§19 ods. 8).

Zamestnávateľ je platiteľom poistného za seba aj za zamestnanca. Preplatky alebo nedoplatky zamestnávateľa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vysporiadava zdravotná poisťovňa priamo so zamestnávateľom.

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku zamestnanca závisí od viacerých faktorov. Ak je zamestnanec aj v roku 2015 zamestnancom zamestnávateľa, ktorého mal počas celého roka 2014, a tento zamestnanec mal v roku 2014 iba príjmy z tohto zamestnania, výsledok ročného zúčtovania (preplatok alebo nedoplatok) zdravotná poisťovňa oznámi zamestnávateľovi, ktorý ho so zamestnancom vysporiada.

Ak v roku 2015 zamestnanec už nie je zamestnancom zamestnávateľa z roku 2014, výsledok ročného zúčtovania za rok 2014 v časti za zamestnanca zdravotná poisťovňa oznámi priamo zamestnancovi ako fyzickej osobe. Ak je výsledkom preplatok, zdravotná poisťovňa ho vráti priamo fyzickej osobe. Ak je výsledkom nedoplatok, fyzická osoba je povinná ho zdravotnej poisťovni doplatiť.

Ak mal zamestnanec v roku 2014 viacerých zamestnávateľov, pričom aspoň u jedného z nich už v roku 2015 nepracuje, výsledok ročného zúčtovania zo všetkých zamestnaní v časti za zamestnanca zdravotná poisťovňa oznámi priamo zamestnancovi ako fyzickej osobe. Ak je výsledkom preplatok, zdravotná poisťovňa ho vráti priamo fyzickej osobe. Ak je výsledkom nedoplatok, fyzická osoba je povinná ho zdravotnej poisťovni doplatiť.

Ak mal zamestnanec v roku 2014 aj iné príjmy ako zo zamestnania (príjmy z podnikania, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, dividendy), výsledok ročného zúčtovania za rok 2014 zdravotná poisťovňa oznámi priamo zamestnancovi ako fyzickej osobe. Ak je výsledkom preplatok, zdravotná poisťovňa ho vráti priamo fyzickej osobe. Ak je výsledkom nedoplatok, fyzická osoba je povinná ho zdravotnej poisťovni doplatiť.

Platiteľ poistného (zamestnávateľ, fyzická osoba) je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok v lehote do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok platiteľovi poistného v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska voči oznámeniu alebo doručenia nového oznámenia. Preplatok sa vracia poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.