Vytvorenie opravného dokladu v súvislosti s §53b zákona o DPH

Od 1. 1. 2023 sa novelou zákona o DPH č. 516/2022 Z. z. zavádzajú zmeny v ustanovení §53b. Ak odberateľ nezaplatí faktúru za dodané služby alebo tovary 100 dní po splatnosti, je povinný z neuhradenej sumy opraviť DPH a daň doplatiť. Užívateľom Humanetu odporúčame postupovať nasledovne:

Krok 1: Samostatný okruh pre číslovanie interných dokladov

Pre prehľadné číslovanie opravných interných dokladov si vytvorte v evidencii Základné nastavenia > Okruhy a číslovanie dokladov nový číselný okruh. Odporúčané nastavenie je na obrázku nižšie:

Uistite sa, že na záložke Použitie okruhu je vybratá hodnota Interný doklad:

Krok 2: Analytický účet pre opravy DPH

Samostatný analytický účet pre opravy DPH v zmysle §53b umožní sledovať stav takýchto opráv DPH. Je možné ho vytvoriť v evidencii Účty > Účtový rozvrh kliknutím na tlačidlo Pridať. Použite tieto nastavenia.

Krok 3: Predkontácia pre zaúčtovanie interného dokladu

Nastavením predkontácie si nebudete musieť pamätať spôsob účtovania, systém si ho bude pamätať za Vás a uľahčí Vám prácu. V evidencii Účty > Predkontácie kliknite na tlačidlo Pridať a podľa obrázka nastavte potrebné dáta:

Detail nastavenia jednotlivých riadkov:

Pre DPH na strane dal použite novo vytvorený analytický účet 343 999 z kroku 2.

Na záložke Použitie predkontácie musí byť vybratá hodnota Interný doklad.

Rovnakú predkontáciu si vytvorte pre nižšiu DPH 10%. V nastaveniach predkontácií si však vyberte zodpovedajúci typ (Základ nižší, Daň nižšia), prípadne analytický účet pre nižšiu DPH.

Krok 4: Interný doklad

Finálnym krokom je vytvorenie samotného dokladu kliknutím na tlačidlo Pridať v evidencii Interný doklad. Vyplňte tieto polia:

  • Číslo dokladu – zvoľte číselný okruh, ktorý ste vytvorili v kroku 1,
  • Číslo dokladu KV DPH – keďže nejestvuje doklad uvádza sa podľa metodického usmernenia „0“,
  • Popis – napr. „Neuhradený záväzok“
  • Partner – je potrebné vybrať partnera, ktorému ste neuhradili záväzok,
  • Suma – zadajte sumu s DPH
  • Predkontácia – vyberte predkontáciu, ktorú ste vytvorili v kroku 3 a kliknite na tlačidlo Automatické zaúčtovanie. Systém následne vytvorí účtovné predpisy.

Otvorte prvý účtovný predpis a do poľa Číslo opravovaného dokladu zadajte číslo dokladu, ku ktorému vytvárate opravný doklad.

To isté je potrebné urobiť pri druhom účtovnom predpise.

Kliknutím na tlačidlo Zapísať na hlavičke dokladu proces dokončíte. Opravná DPH bude po vytvorení uzávierky DPH viditeľná tak vo výkaze DPH na riadku 29, ako aj v kontrolnom výkaze DPH v časti C.2.