Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť I

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť I

Právnická alebo fyzická osoba sa stane zamestnávateľom, ak začne zamestnávať prvého zamestnanca. Ak už nezamestnáva žiadneho zamestnanca, prestáva byť zamestnávateľom a to aj v prípade, že v podnikateľskej činnosti pokračuje.

Povinnosti podľa Zákona o sociálnom poistení

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca (§ 231 ods. 1).

Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa sa vykoná na predpísanom tlačive Registračný list zamestnávateľa. Pri prihlasovaní zamestnávateľa sa v Registračnom liste zamestnávateľa okrem základných identifikačných údajov zamestnávateľa uvádza:

  • označenie, že ide o prihlášku
  • deň výplaty (deň splatnosti)
  • dátum zamestnania prvého zamestnanca

Registračný list zamestnávateľa – prihlášku nie je možné zasielať v elektronickej podobe. Je potrebné doručiť ho príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej forme (spravidla podľa sídla zamestnávateľa), a to buď osobne alebo poštou. Ďalšia komunikácia so Sociálnou poisťovňou je však už výhradne elektronická (prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, zasielanie mesačných výkazov, odhláška zamestnávateľa, nahlasovanie zmien týkajúcich sa zamestnanca aj zamestnávateľa).

V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa komunikovať so Sociálnou poisťovňou elektronicky je potrebné osobne navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o podpísanie dohody o elektronickej komunikácii a o pridelenie Grid karty. Sociálna poisťovňa odporúča zamestnávateľom spísať dohodu o elektronickej komunikácii súčasne s odovzdaním Registračného listu zamestnávateľa – prihláška. Pri podpisovaní dohody a preberaní Grid karty je potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). V prípade splnomocnenej osoby je potrebné preukázať sa aj so splnomocnením, úradne osvedčeným notárom alebo matrikou.

Sociálna poisťovňa pri registrácii zamestnávateľovi pridelí desaťmiestne identifikačné číslo zamestnávateľa – IČZ. Toto bude slúžiť ako variabilný symbol pri platení poistného (§ 142 ods. 8).

V prípade zmeny názvu zamestnávateľa, jeho sídla alebo dňa určeného na výplatu príjmov podáva zamestnávateľ Registračný list zamestnávateľa – zmenu do ôsmich dní od zmeny. V registračnom liste sa uvedú len tie údaje, v ktorých nastala zmena.

Pri odhlasovaní zamestnávateľa sa podáva Registračný list zamestnávateľa – odhláška. Okrem identifikačných údajov sa v odhláške uvádza dátum odhlásenia z registra zamestnávateľov, ktorým je dátum odhlásenia posledného zamestnanca.