Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť II

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť II

V predchádzajúcej časti sme rozoberali povinnosti vyplyvájúce zo Zákona o sociálnom poistení. Teraz prinášame druhé pokračovanie, v ktorom sa sústredíme na Zákon o zdravotnom poistení.

Povinnosti podľa Zákona o zdravotnom poistení

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov príslušnej zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa prijatia prvého zamestnanca, ktorý je poistencom tejto zdravotnej poisťovne (§ 24 písmeno k)). Prihlasuje sa na tlačive Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Metodickom usmernení č. 12/1/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Je potrebné používať tlačivo oznámenia príslušnej zdravotnej poisťovne.

Pri prihlasovaní zamestnávateľa do registra sa okrem základných identifikačných údajov (názov, sídlo, bydlisko, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, meno, priezvisko a rodné číslo, ak je zamestnávateľom fyzická osoba) zamestnávateľa uvádza:

  • označenie, že ide o oznámenie o vzniku
  • deň určený na výplatu príjmov
  • dátum vzniku oznamovacej povinnosti, resp. dátum zamestnania prvého zamestnanca

Nevyhnutnou prílohou pri predložení tlačiva Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného je kópia úradného dokladu, potvrdzujúceho vznik, existenciu a platnosť údajov o platiteľovi - výpis z OR, živnostenské oprávnenie, zriaďovacia listina, koncesná listina, Potvrdenie o pridelení IČO a iné.

Zdravotná poisťovňa pri registrácii zamestnávateľovi pridelí desaťmiestne číslo zamestnávateľa odvodené od identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré zamestnávateľ uvádza na tlačivách mesačného výkazu a v oznámeniach zamestnávateľa. Pridelené číslo zamestnávateľa je zároveň variabilným symbolom pri platbách poistného do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný nahlasovať zdravotnej poisťovni aj zmeny - zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu, dňa určeného na výplatu príjmov, a to do ôsmich dní odo dňa zmeny (§ 23 odsek 8). Robí tak na rovnakom tlačive len s označením, že ide o oznámenie zmeny.

Po prepustení posledného zamestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni zaniká podnikateľskému subjektu štatút zamestnávateľa. Vtedy je povinný do ôsmich dní odhlásiť sa z registra platiteľov podaním oznámenia s označením, že ide o oznámenie o zániku.