Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť III

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť III

V predchádzajúcich dvoch častiach sme písali o povinnostiach vyplyvájúcich zo Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení. Teraz prinášame tretie pokračovanie, v ktorom sa sústredíme na Zákon o správe daní a poplatkov.

Povinnosti podľa Zákona o správe daní a poplatkov

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie (§ 49a ods. 1). Registračnú povinnosť k dani z príjmov daňový subjekt splní predložením žiadosti o registráciu podľa § 67 Zákona o správe daní. Správca dane pri registrácii pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá osvedčenie o registrácii.

Ak podnikateľský subjekt začne zamestnávať zamestnancov, vzniká mu povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň. V takom prípade:

  • ak nie je registrovaný pre daň z príjmov zo závislej činnosti, je povinný požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľa dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň
  • ak už je registrovaný pre daň z príjmov zo závislej činnosti, je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že sa stal platiteľom dane (§ 49a ods. 3)