Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zásady zúčtovania opravných položiek

Zúčtovanie (rozpúšťanie) opravných položiek sa účtuje z dôvodu:

 • vyradenia majetku z účtovníctva
 • čiastočného alebo úplného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva

Podľa § 18 ods. 12 – 15 Postupov účtovania sa Zúčtovanie opravnej položky vykonáva z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva. Účtuje sa na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatnenosti predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu:

 • 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
 • 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
 • 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
 • 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
 • 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka vykonáva zúčtovanie opravných položiek z dôvodu:

 • pominuteľnosti dôvodov, ktoré boli príčinou účtovania opravných položiek
 • pominuteľnosti dôvodov, ktoré boli príčinou k tvorbe týchto položiek
 • ak inventarizácia v nasledujúcom období nepreukáže opodstatnenosť ich výšky
 • zrušenia vyhlásenia konkurzu
 • zrušenia povolenia reštrukturalizácie
 • ukončenia konkurzu
 • ukončenia reštrukturalizácie

Účtovná jednotka nemôže účtovať, na tú istú položku majetku, rozpustenie a tvorbu opravnej položky súčasne v tej istej výške. Zaúčtuje sa iba rozdiel medzi pôvodnou a súčasnou hodnotou príslušnej majetkovej položky ku dňu zostavenia účtovnej závierky.