Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zdravotné poistenie v Českej republike

Zdravotné poistenie

Zákonné zdravotné poistenie upravuje Zákon č. 592/1992 o veřejném zdravotním pojištění a je povinné pre každého občana Českej republiky. Poistné na zdravotné poistenie si občan hradí sám, a to ako zamestnanec, alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), alebo ho za neho platí štát (deti, študenti, registrovaní nezamestnaní, dôchodcovia a pod.) Každý poistenec má nárok na bezplatnú základnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poistenie je určené na úhradu nákladov za zdravotnú starostlivosť. Plne hradné sú nevyhnutné lekárske úkony, lieky a zdravotnícky materiál. Na niektoré lieky a zákroky si pacient pripláca, niektoré hradí v plnej výške.

Prostredníctvom súkromného zdravotného poistenia má občan možnosť poistiť sa proti riziku straty príjmu v dôsledku úrazu alebo choroby, kedy poisťovňa v prípade uznanej pracovnej neschopnosti alebo pobytu v nemocnici, vypláca zmluvne dohodnuté plnenia. Súkromné poistenie je dobrovoľné.

Zdravotné poisťovne v ČR

V roku 2014 je v Českej republike na trhu zákonného zdravotného poistenia sedem zdravotných poisťovní.

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Revírní bratrská pokladna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Sadzba poistného

Výška poistného na zdravotné poistenie je 13,5 % vymeriavacieho základu. Pre zamestnanca je vymeriavacím základom hrubá mzda, z ktorej zamestnávateľ zráža zamestnancovi 4,5 %, zvyšných 9 % platí za zamestnanca zamestnávateľ.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

Pri výpočte poistného sa vychádza z vymeriavacieho základu poistenca, pričom zákon určuje minimálnu aj maximálnu hranicu vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca, resp. zamestnávateľa je naviazaný na sumu minimálnej mzdy, ktorá je od 1. augusta 2013 8500 Kč. Minimálna výška poistného je tak pri sadzbe 13,5 % suma 1148 Kč mesačne.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO je 50 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, pre rok 2014 je to suma 12971 Kč. Minimálna výška poistného je tak pri sadzbe 13,5 % suma 1752 Kč mesačne.

Pre roky 2013 až 2015 sa ustanovenia o maximálnom vymeriavacom základe nepoužijú. To platí pre SZČO aj pre zamestnancov. Poistné sa tak v týchto rokoch bude odvádzať zo skutočne dosiahnutých príjmov. Maximálny vymeriavací základ, ktorý predstavuje u oboch skupín platiteľov poistného 72-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve zostáva pre príjmy za rok 2012 a predchádzajúce aj naďalej platný.