Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Životné minimum od 1.7.2015

Životné minimum od 1.7.2015

Dňa 25.5.2015 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informáciu o tom, že od 1. júla 2015 sa suma životného minima zvyšovať nebude.

Valorizácia životného minima

Každoročná valorizácia životného minima k 1.7. závisí od rastu čistých príjmov alebo životných nákladov.

Pri úprave súm životného minima sa vychádza z aktuálne platných súm životného minima, ktoré sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto koeficientov nadobudol nižšiu hodnotu. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Sumy životného minima sa k 1. júlu neupravujú, ak by koeficient dosiahne hodnotu jedna alebo menej ako jedna.

Koeficient životných nákladov nízkopríjmových domácností pre rok 2015 má hodnotu 0,99848. Sumy životného minima tak ostávajú od 1.7.2015 nezmenené a ich výška bude aj naďalej nasledovná:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

Životné minimum je dôležitá referenčná hodnota

Od výšky životného minima sa odvíja suma viacerých sociálnych dávok. Tým, že od 1.7.2015 nedochádza k zmene životného minima, neznížia sa napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné, opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príspevky v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, príspevky na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine, ochrana príjmu prijímateľov sociálnych služieb, poberateľov sociálnych štipendií študentov stredných a vysokých škôl.

Podľa sumy životného minima sa posudzuje sa nárok na predčasný starobný dôchodok, určuje sa výška nepostihnuteľnej časti na povinného pri exekučných zrážkach. Suma životného minima má vplyv na výpočet nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu.