Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Životné minimum od 1.7.2013

Životné minimum

Podľa Zákona č. 601/2003 o životnom minime Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne vydáva opatrenie, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima. Jedna zo súm životného minima – suma pre plnoletú fyzickú osobu – má priamy dopad na výpočet miezd. Opatrením Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny č. 186/2013 o úprave súm životného minima sa s platnosťou od 1. júla 2013 zvýšila suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na 198,09 €.

Daňový bonus

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. S platnosťou od 1. júla 2013 sa suma daňového bonusu zvyšuje na 21,41 €.

Nepostihnuteľné sumy pre výpočet exekučnej zrážky

Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy pri výpočte exekučnej zrážky, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, a za každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Zákon č. 233/1995 o o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) určuje, že ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej nariadením vlády.

S platnosťou od 1 júla 2013 sa pri výpočte exekúcie použijú nasledovné sumy:

  • na povinného (60 % životného minima) 118,85 €
  • na vyživovanú osou (25 % životného minima) 49,52 €
  • suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia (150 % životného minima) 297,13 €
  • na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa (70% sumy na povinného) 83,19 €
  • na vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu) 34,66 €

Minimálne výživné

Suma životného minima má dopad aj na sumu minimálneho výživného. T.j. rodič, ktorému súd uložil platiť minimálne výživné, musí bez toho, aby k tomu bolo potrebné nové súdne rozhodnutie, začať od 1. júla 2013 platiť výživné v sume najmenej 27,13 €.

Maximálna mzda uchádzača o zamestnanie

Podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť ak mzda alebo odmena nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. S platnosťou od 1. júla 2013 tak môže evidovaný nezamestnaný poberať mzdu vo výške najviac 148,57 €.

Kedy sa nové sumy použijú prvýkrát?

Zvýšené sumy mesačného daňového bonusu, nepostihnuteľných súm pre výpočet exekučnej zrážky, minimálneho výživného a maximálnej mzdy uchádzača o zamestnanie sa prvýkrát použijú vo výpočte mzdy za mesiac júl 2013 vyplácanej v auguste 2013.

Ako a prečo sa zvyšuje suma životného minima?

Podľa Zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime zistí Štatistický úrad Slovenskej republiky hodnotu koeficientu čistých peňažných príjmov na osobu a hodnotu koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Suma životného minima za predchádzajúci kalendárny rok sa vynásobí tým koeficientom, ktorý má nižšiu hodnotu.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie od apríla 2012 do apríla 2013 hodnotu 1,018 a koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1. štvrťrok 2013 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2012 dosiahol hodnotu 1,046.

Výpočet zvýšenej sumy životného minima: 194,58 (suma platná od 1. 7. 2012) x 1,018 (použitý koeficient s nižšou sumou)