Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmena v daňovom bonuse od apríla 2019

Novelou Zákona o dani z príjmov sa s platnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu pre dieťa do 6. roku veku na dvojnásobok. Prvýkrát sa dvojnásobná suma daňového bonusu u dieťaťa vo veku do 6 rokov uplatní v mzde za apríl 2019.

Daňový bonus je forma daňového zvýhodnenia určená daňovníkovi, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa. Špecifikom tohto daňového zvýhodnenia je, že nárok naň môže vzniknúť aj v prípade, že daňovníkovi nebola vypočítaná žiadna daň. K takejto situácii dochádza v prípade, že zdaniteľný príjem daňovníka je tak nízky, že po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane je základ dane nulový, a teda aj daň nulová. Vtedy sa daňový bonus daňovníkovi vyplatí. To je rozdiel oproti nezdaniteľnej časti základu dane, kedy táto len znižuje základ dane, a ak aj je zdaniteľný príjem nižší ako nezdaniteľná časť základu dane, základ dane aj daň budú nulové, t.j. nebude sa nič vyplácať.

Nárok, spôsob vyplácania a výšku daňového bonusu upravuje Zákon o dani z príjmov v § 33. Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal čiastkový základ dane. Pri mesačnom uplatňovaní daňového bonusu vo výpočte mzdy je to suma najmenej 260 €, pri ročnom uplatňovaní daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane, alebo v daňovom priznaní je to suma najmenej 3120 €. Pri posudzovaní, či daňovník splnil podmienku príjmu na uplatnenie daňového bonusu sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Nárok na daňový bonus majú aj daňoví nerezidenti, podmienkou je, že príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoria najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka;

  • vyživuje nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa, alebo plnoleté nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov;

  • preukáže nárok na daňový bonus príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom). Zamestnanec musí mať navyše podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov. Suma daňového bonusu bola k 1. januáru 2019 stanovená na 22,17 € mesačne, čo je ročne 266,04 €. Od 1. apríla 2019 budú platiť dve sumy daňového bonusu: pre dieťa do 6 rokov veku 44,34 € mesačne, a pre dieťa staršie ako 6 rokov suma 22,17 € mesačne. Poslednýkrát sa uplatní vyššia suma daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Suma daňového bonusu bola k 1. januáru 2019 stanovená na 22,17 € mesačne, čo je ročne 266,04 €. Od 1. apríla 2019 budú platiť dve sumy daňového bonusu: pre dieťa do 6 rokov veku 44,34 € mesačne, a pre dieťa staršie ako 6 rokov suma 22,17 € mesačne. Poslednýkrát sa uplatní vyššia suma daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.