Zmena výšky životného minima od 1. júla 2022

Dňa 22.6.2022 bolo v Zbierke zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima, ktorým sa od 1. júla 2022 zvyšujú sumy životného minima.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Suma životného minima sa každoročne upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a platí do 30.júna nasledujúceho roka.

Valorizáciu životného minima ako aj ďalšie pravidlá pre životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Valorizácia životného minima závisí od rastu čistých príjmov alebo životných nákladov

Pri úprave súm životného minima sa vychádza z aktuálne platných súm životného minima, ktoré sa vynásobia buď koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto koeficientov nadobudol nižšiu hodnotu. Spomenuté koeficienty zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Pre rok 2022 dosiahli koeficienty nasledovné hodnoty:

  • 1,117 – Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností
  • 1,075 – Koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu

Tieto koeficienty znamenajú, že ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %.

Pri výpočte sa teda použije koeficient s nižšou hodnotou a ním sa vynásobí suma životného minima aktuálne platná (do 30.6.2022) t.j. 1,075 x 216,08 = 234,42 eur.

Sumy životného minima sa tak od 1. júla 2022 zvyšujú na sumy:

  • 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 107,03 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Zaujímavosťou je, že tento rok má nižšiu hodnotu koeficient zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu počas prvého štvrťroka, čo je hodnota 7,5 %. Suma životného minima sa tak bude po deviatich rokoch upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien.

Životné minimum je dôležitá referenčná hodnota, ktorá má dopad na oblasť sociálnych dávok, oblasť dôchodkov, dane, exekučných zrážok, ale napríklad aj na oblasť služieb zamestnanosti. Pre niektoré platí zmena od 1.júla. tohto roka, iné sa menia až od 1.januára. nasledujúceho roka.

Životné minimum a sociálne dávky

Od výšky životného minima sa odvíja suma viacerých sociálnych dávok, medzi nimi rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradné výživné či peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je zverejnený podrobný prehľad výšky dávok po zmene životného minima na stránke Prehľad dávok pre rodiny s deťmi.

Životné minimum a dôchodky

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu žiadosti je vyššia ako 1,2–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla 2022 je to suma 281,40 €.

Životné minimum a dane

Od sumy životného minima je odvodených viacero daňových veličín, ale jeho zvýšenie sa od 1. júla premietne do súm týchto veličín vždy až od 1. januára nového roka.

Ročná nekrátená suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 21-násobok životného minima. Od 1. januára 2023 je to suma 4 922,82 €. Pri výpočte zdaniteľnej mzdy podľa § 35 Zákona o dani z príjmov sa tak mesačne bude uplatňovať 1/12 ročnej sumy, čo je 410,24 €.

Ročná suma hranice základu dane, od ktorej sa uplatňuje 25% sadzba dane pre fyzickú osobu je 176,8-násobok životného minima. Od 1. januára 2023 je to suma 41 445,46 €. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa tak bude uplatňovať mesačne suma 3 453,79 €.

Ročná nekrátená suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je 19,2-násobok životného minima. Od 1. januára 2023 je to suma 4 500,86 €.

Pri výpočte ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa sleduje hranica dosiahnutého základu dane. Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 92,8-násobok životného minima, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nekráti. Ak je základ dane vyšší ako 92,8-násobok životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa kráti, pričom sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Ak je základ dane rovný alebo nižší ako 176,8-násobok životného minima, ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa kráti len o vlastný príjem manželky (manžela). Ak je základ dane vyšší ako 176,8-násobok životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa kráti, pričom sa vypočíta ako rozdiel 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka, znížený o vlastný príjem manželky (manžela). Ak je tento rozdiel nižší ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.

Po zmenách v uplatňovaní a výpočte daňového bonusu od 1.7.2022 sa už daňový bonus nebude odvíjať od výšky životného minima.

Životné minimum a nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekučných zrážok

Ďalšou veličinou, na ktorú má vplyv suma životného minima, je nepostihnuteľná suma na povinného a vyživovanú osobu pri výpočte zrážok.

Základná suma na povinného a základná suma na povinného, ktorý je poberateľom dôchodku je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2022 je to suma 328,18 €.

Suma na každú vyživovanú osobu je 25 % zo základnej sumy na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2022 je to suma 82,04 €.

Suma na každú vyživovanú osobu povinného, ktorý je poberateľom dôchodku je 50 % zo základnej sumy na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2022 je to suma 164,09 €.

Základná suma na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ktorá platí rovnako aj pre povinného, ktorý je poberateľom dôchodku, je 70 % zo 60 % zo životného minima, t.j. 42 % zo životného minima, od 1. júla 2022 je to suma 98,45 €.

Suma na každú vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa je 70 % z 25 % zo životného minima, t.j. 17,5 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2022 je to suma 41,02 €. Ak sa jedná o povinného, ktorý je poberateľom dôchodku, táto suma je 70 % z 50 % zo životného minima, t.j. 35 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, od 1. júla 2022 je to suma 82,04 €.

A nakoniec suma, pri ktorej končí tretinový systém, a nad ktorú sa zráža bez obmedzenia je trojnásobok základnej sumy určenej na povinného, od 1. júla 2022 je to suma 984,54 €.

Tu nájdete pomôcku na výpočet exekúcie aj s novými sumami nepostihnuteľných častí.

Životné minimum a evidencia na úrade práce

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. Túto dohodu môže mať uzatvorenú len u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo u zamestnávateľa, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. Uchádzač o zamestnanie tiež môže vykonávať osobnú asistenciu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. V oboch prípadoch sa od 1. júla 2022 táto maximálna možná mesačná odmena uchádzača o zamestnanie zvyšuje na 234,42 €.

Prehľad súm odvíjajúcich sa od výšky životného minima: