Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zrážky zo mzdy – časť I

Zrážky zo mzdy – časť I

Exekúcie, výživné a iné zrážky - čo, kedy a na základe akých pravidiel môžete zraziť zamestnancovi.

Každý zamestnávateľ pri spracovaní miezd svojím zamestnancom je pri vykonávaní zrážok zo mzdy povinný postupovať v súlade s legislatívou. Pravidlá a postupy, podľa ktorých je potrebné sa riadiť, neurčuje zamestnávateľ, zamestnanec, ani organizácia, ktorá pohľadávku vymáha, ale celá skupina legislatívnych predpisov.

Medzi legislatívne predpisy, ktoré určujú ako má zamestnávateľ postupovať pri zrážkach zo mzdy zaraďujeme:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia č. 216/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • opatrenie MPSVR č.186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima

Spomínané predpisy sú záväzné pre všetkých a určujú pravidlá pri zrážkach zo mzdy. Stanovujú, ktoré zrážky môžu byť vykonané bez súhlasu zamestnanca, a ktoré môžu byť realizované len so súhlasom zamestnanca. Zákon určuje aj výšku a poradie zrážok.

V ďalších článkoch prinesieme postupne podrobnejšie informácie k jednotlivým druhom zrážok.