Podpora

ME stav

Návod

Záložka Osobné/ Ostatné/ ME stav slúži na evidovanie mimoevidenčných stavov, a tieto údaje majú priamy vplyv na výpočet miezd, spracovanie podkladov pre evidenčný list dôchodkového poistenia a pre výpočet denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok.

Pri pridávaní mimoevidenčného stavu sa v políčku Typ vyberie požadovaný mimoevidenčný stav a zadá obdobie trvania. Podľa toho, či sa mimoevidenčný stav vzťahuje na všetky roly (napr. materská dovolenka), alebo sa môže vzťahovať len na niektoré roly (napr. neplatené voľno), sa v políčku Aplikovateľnosť zobrazí príslušná informácia.

Ak sa mimoevidenčný stav môže vzťahovať len na niektoré roly, a zamestnanec má viac ako jednu rolu, v políčku Aplikovateľnosť sa zobrazí text „platí pre vybrané roly človeka“ a v políčku Rola text „Bez priradenej roly“. Zároveň sa sprístupní tlačidlo s bodkami na konci políčka Roly. Cez toto tlačidlo sa vstúpi do Zoznamu evidovaných rolí. Označia sa požadované roly a výber sa potvrdí kliknutím na OK. V políčku Roly sa miesto textu „Bez priradenej roly“ zobrazí informácia o počte rolí, ktorým bol mimoevidenčný stav priradený.

Ak má osoba len jednu rolu, tá sa priradí automaticky.

Ak sa mimoevidenčný stav vzťahuje na všetky roly, v políčku Aplikovateľnosť sa zobrazí text „platí pre všetky roly okrem roly uchádzač“. Vtedy je tlačidlo s bodkami na konci políčka Roly neprístupné a systém po uložení údajov zaeviduje mimoevidenčný stav do všetkých rolí danej osoby automaticky.

Pri pridávaní mimoevidenčného stavu materská dovolenka systém pri uložení automaticky pridá materskú dovolenku v trvaní 34 týždňov osobe, ktorá má zadaný rodinný stav vydatá (vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do). Ak má osoba zadaný rodinný stav slobodná, rozvedená, družka alebo vdova, systém pri uložení automaticky pridá materskú dovolenku v trvaní 37 týždňov (označí políčko a vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do). V prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve a viac detí musí užívateľ materskú dovolenku v trvaní 43 týždňov zadať ručne označením políčka MD v trvaní 43 týždňov a systém následne pri uložení automaticky vypočíta a zapíše dátum do políčka Platnosť do.

UPOZORNENIE: Automatické pridanie predpokladaného dátumu ukončenia materskej dovolenky po 34, resp. po 37 týždňoch je len pomôcka. Užívateľ sám musí posúdiť podľa doložených dokladov od zamestnankyne trvanie materskej dovolenky.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej