Podpora

Základné údaje o organizácii

Návod

Formulár Základné údaje o organizácii vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia slúži na zadanie údajov o vašej organizácii. Povinne sa musia vyplniť políčka Názov, Skratka, Deň určený na výplatu a 1. spracovanie miezd, pretože sú označené hviezdičkou (políčka povinné na vyplnenie).

Do políčka Právna forma vpíšte skratku právnej formy vašej organizácie, napr. s.r.o., a.s. a pod.

Do políčka Kód právnej formy vpíšte kód podľa štatistického číselníka, napr. 112 (spoločnosť s ručením obmedzeným), 121 (akciová spoločnosť), 119 (nezisková organizácia) (zapíše sa napr. do mesačného daňového prehľadu).

Pripomíname, že IČZ je skratka pre identifikačné číslo zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni.

Políčko Dátum vzniku org. slúži na zadanie dátumu vzniku organizácie – zamestnávateľa, ktorý sa vyžaduje uvádzať v potvrdení o príjme pre niektoré banky.

Ak ste fyzická osoba, označte políčko Fyzická osoba, zobrazia sa ďalšie políčka na vyplnenie.

Ak ste zamestnávateľ, ktorý má zriadenú obecnú políciu podľa Zákona o obecnej polícii, označte políčko Zamestnávateľ, ktorý má zriadenú obecnú políciu. Len vtedy bude možné zamestnancovi, ktorý je príslušníkom obecnej polície, „zapnúť“ výpočet odvodov na osobitné sociálne poistenie (OSP).

Do políčka Deň určený na výplatu príjmov zadajte deň, ktorý máte nahlásený v Sociálne poisťovni a v zdravotných poisťovniach ako deň určený na výplatu. Ak v organizácii nemáte určený deň na výplatu príjmov, alebo je ním posledný deň v mesiaci, do políčka Deň určený na výplatu príjmov zadajte hodnotu 31 a označte políčko Nasledujúceho mesiaca. Systém vtedy správne vyhodnotí, že február má 28 resp. 29 dní a apríl 30 dní, a do výstupov zapíše vždy posledný deň nasledujúceho mesiaca, resp. posledný pracovný deň pred týmto termínom (napr. vo výkaze preddavkov poistného na zdravotné poistenie za apríl 2020 sa zapíše deň určený na výplatu príjmov 29.5. 2020 - piatok).

Najdôležitejším údajom pri prvom vstupe do systému je nastavenie prvého obdobia spracovania miezd, t.j. otvorenie mesiaca, v ktorom chcete prvýkrát spracovať mzdy. V prvom políčku vyberte mesiac a do druhého políčka vpíšte rok.

V políčkach 1. spracovanie miezd sa v novo pridanej databáze v registrácii na portáli www.humanet.sk zobrazí vždy mesiac január, a rok podľa aktuálneho dátumu na serveri portálu (napr. vo februári 2020 sa zobrazí v políčkach január 2020).


NÁŠ TIP: Ak prechádzate z iného softvéru na prelome rokov, máte možnosť spracovať ročné zúčtovanie dane už v systéme Humanet. Vtedy musíte ako prvé obdobie spracovania miezd otvoriť december roku, za ktorý chcete vykonať ročné zúčtovanie. Je to preto, aby sa vo voľbe Vyrovnanie dane zobrazil rok, za ktorý chcete spracovať ročné zúčtovanie dane. Následne štandardným postupom (uzamknutie, prechod) prejdite do prvého obdobia spracovania miezd, napr. január. Údaje zamestnancov budete zadávať až v prvom období spracovania miezd, napr. v januári. Otvorenie obdobia december zabezpečí, že budete mať dostupnú funkciu spracovania vyrovnania dane za príslušný predchádzajúci rok. Pridanie evidencií Osobné, Rola zamestnancov v mesiaci január zabezpečí, že sa mzdy budú prvýkrát počítať za január. Načítanie rolí do voľby Vyrovnanie dane sa v tomto prípade nevykoná štandardne voľbou Načítanie údajov, ale sa vstúpi do voľby Spracovanie údajov, klikne sa na tlačidlo Pridať, zadá sa januárový dátum pre zobrazenie zoznamu rolí, riadky príslušných rolí sa označia, výber sa potvrdí tlačidlom OK, a až následne sa načítajú údaje kliknutím na tlačidlo Načítať. Ďalší postup spracovania ročného zúčtovania dane je popísaný v II. časti užívateľskej príručky Humanet – personalistika a mzdy.

Ak si ročné zúčtovanie dane spracujete v starom mzdovom programe, ako prvé obdobie spracovania miezd otvorte január roku, v ktorom začínate spracovávať mzdy v systéme Humanet. Odporúčame mať v danom roku spracované v systéme Humanet mzdy za všetky mesiace. Je to preto, aby ste mohli v ďalšom roku bez problémov vykonať v systéme Humanet nielen ročné zúčtovanie dane, ale aj spracovať ročné daňové hlásenie, vystaviť potvrdenia o zdaniteľnom príjme a pod.


V novej databáze systému Humanet nie je možné otvoriť ako prvé obdobie spracovania miezd obdobie staršie ako január 2009.

Pre zadanie ďalších údajov kliknite na tlačidlo Ďalej. Pre zápis údajov konkrétneho formulára kliknite na tlačidlo Zapísať.

UPOZORNENIE: Po uložení údajov prvé obdobie spracovania miezd už nie je možné zmeniť. Ak ste sa pomýlili, a otvorili ste nesprávne prvé obdobie spracovania miezd, postupujete 2 spôsobmi, podľa toho, či správne prvé obdobie spracovania miezd je pred, alebo po nesprávne otvorenom prvom období.

Ak správne prvé obdobie má byť obdobie, ktoré nasleduje po nesprávne otvorenom prvom období stačí, ak sa štandardným spôsobom presuniete do správneho obdobia. Napr. nesprávne ste otvorili január 2020, ale prvé spracovanie miezd chcete vykonať až v marci 2020. Stačí ak sa presuniete do marca 2020 (prepočet, uzamknutie, prechod do nového mesiaca).

Ak správne prvé obdobie má byť obdobie, ktoré predchádza nesprávne otvorenému prvému obdobiu, takto vytvorená databáza sa už opraviť nedá. V tomto prípade databázu odstráňte vo vašej registrácii vstupom cez ozubené koliesko a kliknutím na tlačidlo Odstrániť. Následne si do registrácie pridajte novú databázu.

UPOZORNENIE: Uvítacie okno sa otvorí pri prvom vstupe do novej mzdovej databázy systému Humanet. Toto okno sa bude užívateľovi pri prihlasovaní do databázy zobrazovať dovtedy, kým neklikne na tlačidlo Zapísať na poslednom formulári Nastavenie roly.

Údaje zadané na jednotlivých formulároch uvítacieho okna je možné uložiť samostatne z každého formulára tlačidlom Zapísať.


Ďalej: Adresa, účet, kontakty organizácie

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej