Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

27.09.2017 / Výplata mzdy

Výplata mzdy

Výplata mzdy

Vyplácaná mzda sa podľa § 130 Zákonníka práce zaokrúhľuje na najbližší euro cent smerom nahor a vypláca sa zamestnancovi v peniazoch. V inom druhu plnenia alebo v cudzej mene možno mzdu vyplácať, len ak to umožňuje Zákonník práce alebo osobitný predpis. Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So zamestnancom vykonávajúcim domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie každej skompletizovanej pridelenej práce.

Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene. Prepočet výšky mzdy v eurách na cudziu menu sa vykonáva podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu určenému na výplatu mzdy alebo v iný dohodnutý deň. Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

Po skončení zamestnania vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia zamestnania, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru. Medzi výplatnými termínmi môže zamestnávateľ poskytovať preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne, na ktorom sa so zamestnancom dohodnú.

Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, pokiaľ pracovná zmluva neobsahuje iné dojednanie. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak pacuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný de§ na svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

Pri vyúčtovaní mzdy je podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času (ak je zavedené konto pracovného času), o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad s týmito údajmi sa zamestnancovi poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Splnenie svojej povinnosti preukazuje zamestnávateľ písomným potvrdením zamestnanca o prevzatí dokladu alebo potvrdením o prijatí dokladu zamestnancom elektronickými prostriedkami.

Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení:

  • preddavok poistného na zdravotné poistenie,
  • poistné na nemocenské poistenie,
  • poistné na starobné poistenie,
  • poistné na invalidné poistenie,
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti,
  • poistné na garančné poistenie,
  • poistné na úrazové poistenie,
  • poistné do rezervného fondu solidarity,
  • príspevok na starobné dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnávateľ.

Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ povinný predložiť mu na nahliadnutie doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná.

Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne splnomocniť inú osobu. Bez písomného splnomocnenia možno vyplatiť mzdu inej osobe ako zamestnancovi, len ak to určuje osobitný predpis. Zamestnávateľ nemá právo akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom nakladaní s vyplatenou mzdou.

Zamestnávateľ je povinný po vykonaní zrážok zo mzdy poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorý zamestnanec určí v písomnej žiadosti alebo v inej dohode so zamestnávateľom a to tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu. Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.