Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

26.05.2015 / Novela Obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka

Novela Obchodného zákonníka

Zákon č. 87/2015 bol schválený NR SR dňa 23.04.2015, ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník, zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o obchodnom registri a ďalšie zákony. Zákon nadobúda účinnosť dňom 29.04.2015 , okrem vymenovaných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.7.2015 resp. 1.1.2016.

Vzdanie sa funkcie

Dňom 29.4.2015 nadobúda účinnosť ustanovenie v zmysle ktorého, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu, resp. dozorného orgánu spoločnosti musí byť písomné s úradne osvedčeným podpisom. V prípade, ak ku vzdaniu sa funkcie dôjde na zasadnutí valného zhromaždenia s.r.o., pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia s.r.o. musí byť osvedčená.

Jediný spoločník s.r.o.

S účinnosťou od 29.4.2015 sa spoločník, v prípade s.r.o. s jediným spoločníkom, nebude môcť domáhať zrušenia svojej účasti v spoločnosti, a vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločníka nebude mať účinky zrušenia jeho účasti v spoločnosti a rovnako v prípade vedenia exekúcie na majetok spoločníka, doručenie exekučného príkazu nebude mať účinky zrušenia jeho účasti v spoločnosti.

Správa peňažných vkladov

S účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší povinnosť správcu peňažných vkladov splatených pred vznikom spoločnosti, vložiť tieto na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke a zároveň odpadá povinnosť priložiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažného vkladu, resp. jeho časti.

Spoločnosť v kríze

Nové ustanovenia o kríze (§ 67a až § 67j – účinné od 1.1.2016 a § 67k – účinné od 1.7.2015) majú upravovať a podrobnejšie regulovať tzv. predkonkurznú situáciu spoločnosti.

Kríza spoločnosti sa vymedzuje platobnou neschopnosťou, predĺžením, ako aj nedostatkom vlastných zdrojov krytia majetku (t.j. hroziacim úpadkom). Ak nedôjde k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale spoločníci sa rozhodnú zachrániť spoločnosť doplnením zdrojov, má platiť, že cudzie zdroje poskytnuté počas krízy sa majú považovať za zdroje vlastné (resp. podriadené cudzie zdroje) a nebudú môcť byť počas krízy vrátené.

Zákaz vrátenia vkladu

Ustanovenia o jednotlivých spoločnostiach určujú, či je zakázané vrátenie vkladu spoločníkom (§ 93 ods. 3 OBZ: „Spoločnosť nesmie komanditistom vrátiť ich vklady“; § 123 ods. 3 OBZ: „Spoločnosť (s.r.o.) nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady“.). Pod vrátením vkladu treba rozumieť aj plnenie bez primeraného protiplnenia na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech (napr. plnenie poskytnuté blízkej osobe spoločníka). To platí aj pre plnenie poskytnuté spoločnosťou z titulu napr. ručenia, pristúpenia k záväzku, či inej zábezpeky poskytnutej spoločnosťou na zabezpečenie záväzkov spoločníka.

Hodnota vkladu vráteného v rozpore so zákonom sa musí spoločnosti vrátiť späť, za čo spoločne a nerozdielne ručia členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase vrátenia vkladu v rozpore so zákonom, ako aj tí konatelia, ktorí vykonávali funkciu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie vkladu späť neuplatňovala, o tejto povinnosti vedeli alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohli vedieť.

S. r. o. môže vyplácať spoločníkom podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 OBZ a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.