Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Všeobecné obchodné podmienky - platné do 31.07.2017


Všeobecné obchodné podmienky platné do 31. 07. 2017.


Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom a podmienky využívania systému Humanet alebo jeho vybraných služieb (ďalej ako „VOP“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ

Spoločnosť HOUR, spol. s r. o. so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163, IČ DPH: SK2020448969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 1182/L, č. účtu: SK82 0900 0000 0000 7656 7126, SLSP Ža, email: info@humanet.sk, portál: www.humanet.sk.

Spoločnosť HOUR, spol. s r. o. je oprávnená poskytovať užívateľom službu prístupu cez internet k vybranému balíku služieb alebo k službe systému Humanet.

1.2 Užívateľ

Osoba registrovaná na portáli Humanet identifikovaná jej emailovou adresou a ďalšími údajmi zadanými na portáli Humanet v profile užívateľa.

1.3 Sprostredkovateľ

Organizácia alebo osoba oprávnená na predaj služieb systému Humanet užívateľovi na základe zmluvy o spolupráci, ktorú má uzatvorenú s poskytovateľom na predaj služieb systému Humanet. Zoznam sprostredkovateľov je verejne dostupný na portáli www.humanet.sk v sekcii Predajné miesta.

1.4 Uzatvorenie zmluvy

Vyjadrením súhlasu s podmienkami tejto zmluvy uzatvárajú poskytovateľ a užívateľ, zmluvu podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k systému Humanet v rozsahu predplateného balíka služieb alebo služby. Za vyjadrenie súhlasu zo strany užívateľa sa považuje výber príslušného balíka služieb na portáli Humanet.

2. Predmet zmluvy

2.1

Poskytovateľ poskytuje užívateľovi službu využitia systému Humanet prostredníctvom internetu v rozsahu vybranej služby alebo vybraného balíka služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované na portáli Humanet.

2.2

Užívateľ je oprávnený využívať službu alebo balík služieb po splnení podmienok uvedených v článku 3 počas doby, za ktorú má zaplatené poplatky za využitie balíka služieb, pri jednorazových službách jednorázovo.

2.3

Zakúpenie služby alebo balíka služieb na určité obdobie v sebe nezahŕňa poplatok za internetové pripojenie, toto si je povinný zabezpečiť užívateľ vo svojom mene a na svoje náklady.

3. Postup a podmienky zakúpenia balíka služieb

3.1

Užívateľ je povinný zaregistrovať sa na portáli Humanet a uviesť pri registrácii pravdivo požadované údaje.

3.2

Prístupové meno a heslo oprávňuje užívateľa využívať zakúpenú službu alebo balík služieb v rozsahu definovanom na portáli Humanet počas obdobia, ktoré je pre daný rozsah služby definované.

3.3

Platbu za využívanie vybraných služieb realizuje užívateľ na základe predfaktúry alebo faktúry, ktorú mu poskytovateľ zasiela elektronickou formou na emailovú adresu užívateľa. Pokiaľ nebude úhrada zo strany užívateľa realizovaná v lehote splatnosti, vyhradzuje si poskytovateľ právo na zablokovanie prístupu užívateľovi k využívaniu príslušnej služby. Za opätovné odblokovanie prístupu má poskytovateľ právo účtovať aktivačný poplatok podľa aktuálne platného cenníka.

3.4

Vystavenie predfaktúry alebo faktúry realizuje poskytovateľ vždy v nasledovnom kalendárnom mesiaci po využití príslušnej služby. Pokiaľ celková suma na predfaktúre alebo faktúre nedosahuje aspoň hodnotu 10 €, potom môže poskytovateľ predfaktúru alebo faktúru vystaviť aj neskôr.

3.5

Doba využitia služby alebo balíka služieb začína dňom, kedy užívateľ vykonal výber príslušného balíka služieb prostredníctvom portálu Humanet.

3.6

Užívateľ je povinný zabezpečiť si prístup na internet na vlastné náklady.

4. Práva a povinnosti užívateľa

4.1

Užívateľ je oprávnený využívať zakúpenú službu alebo balík služieb v rozsahu zakúpenej služby alebo balíka uvedenom na portáli Humanet počas obdobia, za ktoré zaplatil poplatok.

4.2

Užívateľ nesmie poskytnúť tretej osobe prístupové meno a heslo, okrem prípadu, keď prístupové heslo výnimočne poskytne servisnému personálu pri poruche dát.

4.3

Užívateľ je oprávnený využívať systém Humanet len podľa pokynov a podmienok uvedených v návodoch na obsluhu.

4.4

Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať.

4.5

Užívateľ je povinný každú zmenu v jeho kontaktných údajoch vykonať aj na portáli Humanet.

4.6

Užívateľ zodpovedá za využívanie služieb v súlade s touto zmluvou a legislatívnymi predpismi. Užívateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do systému.

4.7

Užívateľ súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zasielaných na jeho emailovú adresu prostredníctvom portálu Humanet.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre užívateľa po splnení požadovaných podmienok prístup na portál Humanet prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré si užívateľ zadal pri svojej registrácii na portál Humanet.

5.2

Poskytovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať systém v súlade s platnou a účinnou legislatívou.

5.3

Poskytovateľ bude poskytovať služby s odbornou starostlivosťou.

5.4

Poskytovateľ zabezpečí prístup k systému na predplatené obdobie časovo neobmedzene s výnimkou uvedenou v bode 5.5. Poskytovateľ uchová všetky dáta užívateľa dostupné užívateľovi na prezeranie aj po ukončení využívania služby zo strany užívateľa alebo poskytne užívateľovi možnosť nainštalovať službu lokálne na užívateľovom počítači tak, aby mohol užívateľ dáta prezerať aj po ukončení využívania služby.

5.5

Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach plánovanú odstávku v rozsahu maximálne 300 minút mesačne. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie potrebných updatov a upgradov softvéru, údržby a výmeny hardvéru. Počas uvedenej a v prípade dlhšej odstávky je poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť oznámením na svojom portáli a mailom na mailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Poskytovateľ nebude poskytovať služby (nezarátava sa do času oprávnenej odstávky podľa prvej vety tohto bodu) v prípade výpadku elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom servera, výpadku telefonického alebo mailového spojenia, živelnej pohromy a pod.

5.6

Poskytovateľ zabezpečí technický a bezpečnostný dohľad a servis servera, ku ktorému zabezpečuje užívateľovi prístup pri poskytovaní služieb.

5.7

Poskytovateľ poskytuje a užívateľ prijíma služby „tak ako sú“. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo domnelé a do maximálnej možnej miery, ktorú umožňujú príslušné predpisy, sa zrieka a vylučuje všetky vyjadrenia, ústne alebo písomné, podmienky a záruky, vrátane domnelých záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na použitie na konkrétny účel, uspokojivej kvality a dodržiavania predpisov. Užívateľ bez obmedzenia prijíma skutočnosť, že služby a systém nemusia spĺňať požiadavky užívateľa.

5.8

Zodpovednosť poskytovateľa sa obmedzuje do maximálnej možnej miery, ktorú povoľuje zákon. Zodpovednosť v žiadnom prípade neprekročí poplatok za službu zaplatený užívateľom. Toto obmedzenie zodpovednosti a riziko sa odráža na cene za služby.

6. Doba platnosti zmluvy a jej ukončenie

6.1

Zmluva sa uzaviera na dobu určitú na obdobie predplatenia danej služby.

6.2

Poskytovateľ môže s okamžitou splatnosťou odstúpiť od zmluvy, ak užívateľ nedodrží podmienky uvedené v tejto zmluve.

6.3

Po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy poskytovateľ umožní na dobu 6 mesiacov pasívny prístup k dátam /len na prezeranie/ a odovzdá zálohu dát.

6.4

Po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy nie je užívateľ oprávnený využívať službu prístupu cez internet.

6.5

Všetky zrieknutia, obmedzenia zodpovednosti a všetky ostatné ustanovenia, ktoré po ukončení zmluvy majú pretrvávať, pretrvajú po ukončení zmluvy v celej svojej platnosti a účinnosti.

7. Autorské práva

7.1

Systém Humanet je autorské dielo v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. v platnom znení.

7.2

Zneužitie prístupu k systému je v rozpore s právami osoby oprávnenej vykonávať majetkové práva autora.

8. Záverečné ustanovenia

8.1

Zmluvné strany si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

8.2

Súhlasom s touto zmluvou užívateľ prejavuje súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom pre potrebu fakturácie a správy zákazníckych účtov a zároveň so zasielaním správ, noviniek portálu Humanet z emailovej adresy info@humanet.sk. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné údaje užívateľa chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy, ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, osoby zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok atď.). O tomto poskytnutí osobných údajov tretej osobe je poskytovateľ povinný zaslať oznámenie užívateľovi v lehote do maximálne 5 pracovných dní písomnou formou, doporučeným listom ako aj mailom v lehote najneskôr v deň poskytnutia údajov tretej osobe.

8.3

Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa doručujú na emailové adresy na strane poskytovateľa – info@humanet.sk /uvedená v bode 1.1/ a na strane užívateľa – emailová adresa uvedená v bode 1.2. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním poverenou osobou. Na účely tejto zmluvy sa písomnosti považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, dňom vrátenia písomnosti ako nedoručiteľnej z dôvodu, že adresát nie je známy, ako aj tretím dňom od ich uloženia na pošte, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení písomnosti na pošte nedozvie.

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok končí 31.7.2017. Od 1.8.2017 platia nové všeobecné obchodné podmienky.