GDPR


INFORMÁCIE poskytnuté pri získavaní osobných údajov 

od dotknutej osoby – klientov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)


Úvodné ustanovenia

a) pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií (teda nás);

b) pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (teda vy, o kom osobné údaje spracúvame);

c) pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tohto dokumentu významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

1.1. 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

HOUR, spol. s r.o., so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1182/L;

1.2. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:


Mgr. Ivana Michel, +421 41 2850 147, gdpr@hour.sk;

1.3. 

Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.3.1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska (miesto podnikania), štátna príslušnosť, podpis, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v cenovej ponuke, objednávke, zmluve, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa;

1.3.2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.3.3. údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu;

1.3.4. údaje o vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o službách, ktoré ste si objednali alebo ktoré ste využili, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

1.3.5. údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností, ktorými je informácia o výške neuhradených záväzkov;

1.3.6. údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým ponuky, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a v nami poskytovanom systéme a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

1.3.7. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, z údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, z údajov o vašom správaní na webe a z údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame;


1.4. 

Účely spracúvania osobných údajov:


1.4.1. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní služieb v systéme Humanet, uzavretej medzi poskytovateľom (sprostredkovateľ alebo subsprostredkovateľ) a užívateľom (prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ), predmetom ktorej je poskytovanie služieb v systéme Humanet (ďalej ako „zmluva“), a to najmä:

 • 1.4.1.1. vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;
 • 1.4.1.2. pre potreby uskutočnenia platby;
 • 1.4.1.3. v súvislosti so zaistením a reklamáciou dodaných tovarov/poskytnutých služieb;
 • 1.4.1.4. v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

1.4.2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

 • 1.4.2.1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
 • 1.4.2.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 • 1.4.2.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 • 1.4.2.4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 • 1.4.2.5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 • 1.4.2.6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.4.3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

 • 1.4.3.1. získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby ste naše služby využívali ešte efektívnejšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami (zlepšovanie našich služieb pre vás);
 • 1.4.3.2. vypracovanie cenovej ponuky na základe dopytu potenciálneho obchodného partnera, prípadne jeho kontaktovanie vo vzťahu k dopytovanej službe alebo produktu:
 • 1.4.3.2.1 osobné údaje môžu byť poskytované subdodávateľovi, ktorý zabezpečuje dodanie a implementáciu dochádzkového systému, príp. iného produktu, služby, ak je to nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky;
 • 1.4.3.3. poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zobraziť na našom webe (efektívna propagácia našich produktov a služieb);
 • 1.4.3.4. testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením;
 • 1.4.3.5. ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
 • 1.4.3.6. kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania služieb);
 • 1.4.3.7. zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku;
 • 1.4.3.8. ponúkanie našich produktov a služieb;
 • 1.4.3.9. podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb;


1.5. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.5.1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
1.5.2.
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
1.5.3.
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií;

1.6. 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:


Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:

1.6.1. poskytovateľ právnych služieb;
1.6.1. správca internetovej stránky prevádzkovateľa;
1.6.2. poskytovatelia právnych služieb;
1.6.3. poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
1.6.4. poskytovatelia poistných služieb;
1.6.5. poskytovatelia telekomunikačných služieb;
1.6.6. poskytovatelia kuriérskych služieb; 
1.6.7. poskytovatelia bankových služieb;
1.6.8. poskytovatelia externých konzultačných služieb; 
1.6.9. poskytovatelia prekladateľských služieb;
1.6.10. poskytovatelia outsourcingových služieb pre analytické, konzultačné a programátorské práce;
1.6.11. poskytovatelia služieb správy informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
1.6.12. osoby, ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa (mandatári, obchodní zástupcovia);
1.6.13. poskytovatelia účtovných služieb;

1.7. 

Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):


Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:
Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sú identifikované v rámci Záznamov o spracovateľských činnostiach, ktoré sú našou spoločnosťou vedené a pravidelne aktualizované. V prípade Vášho záujmu sa máte možnosť s aktuálnymi Záznamami o spracovateľských činnostiach kedykoľvek oboznámiť na našej internetovej stránke v sekcii ochrana osobných údajov. Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

1.7.1. po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
1.7.2.
po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
1.7.3.
po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívne lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
1.7.4.
po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
1.7.5.
na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.8. 

Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.8.1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
1.8.2.
právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
1.8.3.
právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
1.8.4.
právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
1.8.5.
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
1.8.6.
právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
1.8.7.
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika;

1.9. 

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy
(vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.9.1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;
1.9.2.
v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
1.9.3.
v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.10.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame? 


Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci vašej registrácie alebo objednávky spojenej s realizáciou obchodného prípadu, alebo poskytnete pri inej príležitosti;

1.11.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

1.11.1. Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne zneho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ  nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

1.11.2. Cookies nám ďalej pomáhajú:

 • 1.11.2.1. identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;
 • 1.11.2.2. so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
 • 1.11.2.3. evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;

1.11.3. Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

 • 1.11.3.1. IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • 1.11.3.2. operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • 1.11.3.3. prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • 1.11.3.4. adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;

Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.8.1 týchto Informácií.