Ochrana osobných údajov v systéme Humanet

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí


Dňa 27. apríla 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie vyhlásené Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“), ktoré sa počnúc dňom 25. mája 2018 začalo uplatňovať vo všetkých členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Nariadenie je legislatívny akt Európskej únie, ktorý má všeobecnú platnosť, je záväzný vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľný vo všetkých členských štátoch bez potreby jeho implementácie do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu.

Slovenská republika prostredníctvom Úradu na ochranu osobných údajov prijala pod č. 18/2018 Z.z. nový zákon na ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zákon“), ktorý pôvodný zákon č. 122/2013 Z.z. zrušuje a v celom rozsahu nahrádza.

Počnúc 25. májom 2018 sa teda na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spracúvaniu a ochrane osobných údajov uplatňuje ako GDPR, tak aj Zákon (ďalej ako „nová právna úprava“), z ktorých osobám spracúvajúcim osobné údaje vyplývajú konkrétne povinnosti a zodpovednosti jednak pri spracúvaní, tak aj samotnej ochrane osobných údajov.

Na základe čl. 4 bod 7 GDPR platí, že prevádzkovateľom je: „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu“.

Na základe čl. 4 bod 8 GDPR platí, že sprostredkovateľom je: „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa“.

Na základe uvedeného teda platí, že Vaša spoločnosť má v súvislosti s používaním personálneho, mzdového a účtovného programu (ďalej ako systém Humanet) v zmysle GDPR právne postavenie prevádzkovateľa a naša spoločnosť má právne postavenie sprostredkovateľa, nakoľko v súvislosti s poskytovaním služieb Vašej spoločnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov našou spoločnosťou vo Vašom mene.

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ a sprostredkovateľ (povinné osoby v zmysle GDPR a Zákona) sú povinné prijať primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú ochranu osobných údajov.

Vzhľadom k skutočnosti, že všetky údaje v rámci systému Humanet sú uchovávané u nás, vyžaduje sa, aby boli osobné údaje primerane chránené a spracúvané v súlade s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov. V zmysle uvedeného je preto poskytovateľovi a používateľovi systému Humanet okrem iného daná povinnosť uzavrieť zmluvu podľa čl. 28 ods. 3 GDPR, a to najneskôr pred prvým spracovaním (spracovateľskou operáciou) s osobnými údajmi používateľa v systéme Humanet. Používateľ systému Humanet má právne postavenie prevádzkovateľa, zatiaľ čo naša spoločnosť (poskytovateľ) právne postavenie sprostredkovateľa.

Nie je však vylúčené, aby aj Vaše právne postavenie ako užívateľa systému Humanet bolo odlišné od právneho postavenia prevádzkovateľa. Takáto situácia môže nastať najmä v prípade, pokiaľ ako užívateľ spracúvate osobné údaje iného prevádzkovateľa (napr. ako užívateľ ste na základe osobitnej zmluvy poskytovateľom služieb vedenia mzdovej alebo účtovnej agendy, pričom nie ste zamestnancom prevádzkovateľa). V takomto prípade ste ako užívateľ v zmysle GDPR povinný mať s poskytovateľom uzavretú zmluvu podľa čl. 28 ods. 4 GDPR, prostredníctvom ktorej sa nám ako poskytovateľovi v právnom postavení ďalšieho sprostredkovateľa v rade uložia rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sa stanovujú v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Vami ako užívateľom v právnom postavení sprostredkovateľa.

Vzhľadom k skutočnosti, že naša spoločnosť berie ochranu Vašich osobných údajov vážne, rozhodla sa z dôvodu vyhovenia legislatívnym požiadavkám novej právnej úpravy vypracovať pre svojich zákazníkov návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 GDPR, ktorá je pre všetkých zákazníkov dostupná bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Zároveň, pokiaľ ste užívateľom v právnom postavení sprostredkovateľa podľa predchádzajúceho odseku, na našich stránkach máte k dispozícii aj náš návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 4 GDPR.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov pre obchodných partnerov a ďalšie osoby, alebo nás neváhajte kontaktovať na adrese gdpr@hour.sk alebo info@humanet.sk.