Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.9.2020.Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom a podmienky využívania systému Humanet alebo jeho vybraných služieb (ďalej ako „VOP“).

 1. Úvodné ustanovenia, pojmy
 2. Predmet zmluvy, postup a podmienky poskytovania služieb, odplata
 3. Práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa
 4. Ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo
 5. Trvanie a zánik zmluvy
 6. Zodpovednosť za škodu
 7. Zmena VOP, záverečné ustanovenia


1.ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA, POJMY

  Článok 1 

  Úvodné ustanovenia

  1.1.

  Tieto VOP podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom založeného zmluvou podľa bodu 10.1 týchto VOP.


   Článok 2 

   Vymedzenie pojmov

   2.1. 

   Poskytovateľ je spoločnosť HOUR, spol. s r.o. so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, IČO: 31586163, IČ DPH: SK2020448969, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 1182/L, č. účtu prioritne: Fio banka, SK39 8330 0000 0023 0161 2384 a prípadne SLSP, SK82 0900 0000 0000 7656 7126, email: info@humanet.sk, portál: www.humanet.sk. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať užívateľom službu prístupu k vybranej službe systému Humanet prostredníctvom siete internet.

   2.2. 

   Užívateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, s ktorou poskytovateľ uzatvoril zmluvu podľa bodu 2.16 týchto VOP alebo ktorému poskytovateľ za dodané služby vystavuje faktúru podľa článku 5 týchto VOP a ktorá nie je treťou osobou. Využívanie služieb treťou osobou a akékoľvek konanie tretej osoby sa považuje za využívanie služieb užívateľom a konanie užívateľa, akoby tieto služby využíval užívateľ sám alebo akoby toto konanie uskutočňoval užívateľ sám.

   2.3. 

   Tretia osoba je akákoľvek osoba, ktorá je na základe pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu k užívateľovi oprávnená v mene užívateľa služby systému Humanet využívať alebo ktorá má prostredníctvom užívateľa prístup k službám systému Humanet, alebo ktorej užívateľ akýmkoľvek spôsobom umožnil využívanie služieb systému Humanet (napr. zamestnanec, štatutárny orgán, tretia strana zabezpečujúca pre užívateľa využívanie služieb systému Humanet a i.)

   2.4. 

   Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) je akákoľvek osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými osobami určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom sa na účely týchto VOP rozumie užívateľ.

   2.5. 

   Sprostredkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR je akákoľvek osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom sa na účely týchto VOP rozumie poskytovateľ.

   2.6. 

   Osobné údaje v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Osobnými údajmi sa na účely týchto VOP rozumejú osobné údaje spĺňajúce kritériá podľa predchádzajúcej vety, ktoré užívateľ alebo tretia osoba poskytli poskytovateľovi pred alebo po uzavretí zmluvy podľa bodu 2.16 týchto VOP.

   2.7. 

   Dáta sú akékoľvek údaje vrátane osobných údajov poskytnutých poskytovateľovi užívateľom alebo treťou osobou pri využívaní služby systému Humanet v rámci systému Humanet.

   2.8. 

   Zmluva o spracúvaní osobných údajov je zmluva podľa čl. 28 ods. 3 GDPR, ktorá pri spracúvaní osobných údajov poskytovateľom (sprostredkovateľom) v mene užívateľa (prevádzkovateľa) zaväzuje poskytovateľa voči užívateľovi a ktorou sa stanovuje predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie náležitosti podľa čl. 28 ods. 3 písm. a) až h) GDPR; zmluvou o spracúvaní osobných údajov je aj zmluva uzatvorená podľa čl. 28 ods. 4 GDPR, ktorá sa uzatvára v prípadoch, kedy je užívateľ v právnom postavení sprostredkovateľa spracúvajúceho osobného údaje v mene iného prevádzkovateľa (napr. externý poskytovateľ služieb vedenia mzdovej alebo účtovnej agendy pre zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú príslušnú zmluvu o poskytovaní služieb) a poskytovateľ v právnom postavení ďalšieho sprostredkovateľa, ktorý časť pôvodne spracovateľských operácií užívateľa uskutočňuje namiesto neho a tým nadobúda postavenie ďalšieho sprostredkovateľa; kvôli prehľadnosti bude ďalej v texte týchto VOP zmluva o spracúvaní osobných údajov rozlišovaná na zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 3 GDPR a zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 ods. 4 GDPR.

   2.9. 

   Obchodný partner je akákoľvek osoba oprávnená na predaj služieb systému Humanet užívateľovi na základe zmluvy o spolupráci, ktorú má uzatvorenú s poskytovateľom na predaj služieb systému Humanet. Zoznam obchodných partnerov je verejne dostupný na portáli www.humanet.sk v sekcii Obchodní partneri.

   2.10. 

   Humanet alebo systém Humanet, alebo agenda Humanet, alebo portál Humanet poskytuje najmä funkcionality umožňujúce vedenie podvojného účtovníctva a funkcionality pre spracovanie miezd, personalistiky a dochádzky; funkcionality sú prístupné prostredníctvom siete internet.

   2.11. 

   Služby sú konkrétne užívateľom alebo treťou osobou využité služby systému Humanet spomedzi služieb špecifikovaných na portáli Humanet.

   2.12. 

   Cenník dokument zverejnený na stránke www.humanet.sk/cennik, ktorého obsah vrátane príslušných tam uvedených pojmov sa vzťahuje aj na tieto VOP.

   2.13. 

   Odplata je cena uhrádzaná užívateľom poskytovateľovi za využité služby na základe zmluvy a v súlade s Cenníkom.

   2.14. 

   Ochrana osobných údajov spracúvanie a ochrana osobných údajov zadaných do systému Humanet užívateľom alebo treťou osobou je vymedzená v príslušnej zmluve o spracúvaní osobných údajov.

   2.15. 

   Ukončenie využívania služby je okrem prípadov predpokladaných týmito VOP aj uplynutie viac ako 18 mesiacov od posledného prihlásenia užívateľa alebo tretej osoby do agendy užívateľa.

   2.16. 

   Zmluva dvojstranný právny úkon poskytovateľa a užívateľa uzavretý podľa bodu 10.1 týchto VOP.

   2.17. 

   Zmluvné strany spolu poskytovateľ a užívateľ alebo v príslušnom prípade zástupca užívateľa alebo tretia osoba podľa bodu 2.3 týchto VOP.


    2. ČASŤ 

    PREDMET ZMLUVY, POSTUP A PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB, ODPLATA


    Článok 3 

    Predmet zmluvy

    3.1.

    Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať užívateľovi prostredníctvom siete internet a v rozsahu užívateľom vybraných služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované na portáli Humanet, služby využitia systému Humanet a záväzok užívateľa platiť za služby poskytovateľovi príslušnú odplatu.


    Článok 4 

    Postup a podmienky poskytovania služby a odplata

    4.1.

    Užívateľ je povinný zaregistrovať sa na portáli Humanet a pri registrácii uviesť úplné a správne registračné údaje vyžadované pri registrácii. Za úplnosť a správnosť užívateľom alebo treťou osobou poskytnutých registračných údajov zodpovedá užívateľ. Ak poskytovateľ na základe užívateľom alebo treťou osobou poskytnutých údajov nie je schopný overiť úplnosť a správnosť poskytnutých registračných údajov užívateľa, je až do momentu ich overenia oprávnený dočasne blokovať využívanie služieb užívateľom. Ak nedôjde k úspešnému overeniu úplnosti alebo správnosti registračných údajov užívateľa ani v lehote do 6 mesiacov odo dňa vykonania registrácie užívateľa, poskytovateľ je oprávnený zrušiť profil užívateľa vrátane agend založených užívateľom, a to aj v prípade, že sú tieto agendy sprístupnené aj iným užívateľom. Deň zrušenia profilu užívateľa vrátane agend založených užívateľom podľa predchádzajúcej vety sa považuje za deň ukončenia zmluvy podľa bodu 11.1.5 týchto VOP. Ak poskytovateľ dodatočne zistí nesprávnosť alebo neúplnosť registračných údajov užívateľa, je oprávnený tieto údaje opraviť a informovať o tom užívateľa emailom, pod ktorým je užívateľ na portáli Humanet registrovaný. Až do momentu autorizácie zmenených údajov užívateľom je užívateľ blokovaný a nemôže využívať služby. V prípade, ak poskytovateľ nevie registračné údaje užívateľa opraviť, má právo jednostranne zmluvu vypovedať v súlade s bodom 11.3 týchto VOP, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.


    Článok 5 

    Odplata

    5.1.

    Odplatu za využívanie služieb realizuje užívateľ na základe faktúry, ktorú mu poskytovateľ zasiela elektronickou formou podľa bodu 5.2 týchto VOP. Pokiaľ nebude úhrada zo strany užívateľa realizovaná v lehote splatnosti, vyhradzuje si poskytovateľ právo na zablokovanie prístupu užívateľa k využívaniu služby. Poskytovateľ môže zablokovať tiež prístup k agendám založeným užívateľom, a to aj v prípade, že sú tieto agendy sprístupnené iným užívateľom. Právo na zablokovanie prístupu podľa predchádzajúcej vety môže poskytovateľ využiť aj vo vzťahu k tým užívateľom, ktorí majú v profile užívateľa uvedené rovnaké identifikačné číslo organizácie (IČO) alebo rovnakú emailovú adresu pre zasielanie elektronických faktúr, ako užívateľ s povinnosťou úhrady odplaty po lehote splatnosti. Za odblokovanie prístupu má poskytovateľ právo účtovať aktivačný poplatok podľa aktuálne platného Cenníka poskytovateľa podľa bodu 2.12 týchto VOP. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa jednostranne zmluvu vypovedať v súlade s bodom 11.3 týchto VOP.

    5.2.

    Užívateľ týmto v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení udeľuje poskytovateľovi súhlas na to, aby mu za dodané služby vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte pdf. (ďalej ako „elektronická faktúra“). Elektronická faktúra sa v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty považuje za daňový doklad. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať užívateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na emailovú adresu užívateľa uvedenú v profile užívateľa pre zasielanie elektronických faktúr. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto VOP, najmä o zmene emailovej adresy a zároveň bezodkladne tieto zmeny aktualizovať vo svojom profile na portáli Humanet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nedostatočného pripojenia užívateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k užívateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti užívateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k sieti internet.

    5.3.

    Vystavenie faktúry realizuje poskytovateľ vždy k poslednému dňu mesiaca, v ktorom boli využité služby užívateľom. Pokiaľ odplata za využitie služieb v rámci príslušného kalendárneho mesiaca na faktúre nedosahuje aspoň hodnotu 10,- € s DPH, môže poskytovateľ faktúru vystaviť aj v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, príp. v mesiaci, kedy úhrnná hodnota odplát za príslušné kalendárne mesiace presiahne aspoň hodnotu € 10,00 s DPH. Na konci kalendárneho roka poskytovateľ vystaví faktúru aj v prípade, že celková suma na fakturáciu je nižšia ako € 10,00 s DPH. V prípade ukončenia zmluvy vystaví poskytovateľ faktúru k poslednému dňu poskytovania príslušnej služby.

    5.4.

    Poskytovateľ poskytne užívateľovi zľavu vo výške € 10,00 s DPH pri založení prvej agendy pre skutočné spracovanie dát na portáli Humanet.

    5.5.

    Využitie služieb začína dňom, kedy užívateľ vykonal výber príslušnej služby prostredníctvom portálu Humanet.

    5.6.

    Odplata nezahŕňa poplatok za internetové pripojenie na strane užívateľa, ktoré si je užívateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady.     3. ČASŤ

     PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA A POSKYTOVATEĽA


     Článok 6

     Práva a povinnosti užívateľa

     6.1.

     Užívateľ je oprávnený využívať služby v rozsahu uvedenom na portáli Humanet a po splnení podmienok uvedených v článku 4 týchto VOP.

     6.2.

     Užívateľ je povinný:

     6.2.1. 

     využívať služby v zmluvne dohodnutom rozsahu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito VOP, pokynmi a podmienkami uvedenými v návodoch na obsluhu; užívateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do systému Humanet;

     6.2.2. 

     odo dňa účinnosti zmluvy poskytovať poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť podľa bodu 6.5 týchto VOP;

     6.2.3. 

     písomne oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých poskytovateľovi pri uzavretí zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene užívateľa vrátane vykonania zmeny na portáli Humanet, a to najneskôr do piatich dní odo dňa vzniku zmeny;

     6.2.4. 

     platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky (napr. odplatu) vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, v dohodnutej výške a v súlade s týmito VOP; povinnosť úhrady peňažného záväzku užívateľa je splnená dňom pripísania dohodnutej príslušnej peňažnej sumy záväzku na účet poskytovateľa;

     6.2.5. 

     vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie služby tretími osobami alebo inými osobami (napr. opatrenia proti úniku prístupových hesiel užívateľa k využívaniu služieb a i.).

     6.3.

     Užívateľ zodpovedá za konanie tretej osoby v celom rozsahu, akoby toto konanie uskutočňoval sám.

     6.4.

     Užívateľ nie je oprávnený zasahovať do systému Humanet iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať. Tento bod nijakým spôsobom nerozširuje oprávnenia užívateľa, ako sú vymedzené v týchto VOP.

     6.5.

     Užívateľ je povinný počas trvania zmluvy poskytovať poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie zmluvy a riadne plnenie záväzkov poskytovateľa. Absencia alebo nedostatok súčinnosti užívateľa vylučuje vznik zodpovednosti poskytovateľa za omeškanie a za vzniknuté škody.

     6.6.


     Poskytovateľ je oprávnený vyzvať užívateľa na registráciu v systéme ServiceDesk, pričom užívateľovi zašle registračné číslo potrebné pre registráciu, spolu s návodom k systému. Užívateľ je povinný sa v systéme ServiceDesk zaregistrovať a komunikovať s poskytovateľom výlučne prostredníctvom tohto systému alebo telefonicky na číslach zverejnených na portáli Humanet. E-maily zaslané  na adresy mzdy@humanet.skuctovnictvo@humanet.sk budú automaticky presmerované do systému ServiceDesk. Ak sa užívateľ v systéme ServiceDesk nezaregistruje, poskytovateľ nie je povinný vybaviť požiadavku užívateľa zaslanú e-mailom.


     6.7.


     Užívateľ berie na vedomie, že služby nie sú určené na spracúvanie dát, ktoré svojou povahou spadajú pod špecifickú právnu úpravu (napr. podliehajú zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti, sú chránené ako bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti a pod.) a že dáta poskytuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť; poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta užívateľa.

     6.8.

     Užívateľ vyhlasuje, že je s dátami oprávnený nakladať, že disponuje všetkými súhlasmi na nakladanie s dátami v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním dát nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu práv alebo oprávnených záujmov užívateľa ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ ďalej vyhlasuje, že ním zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii užívateľa a k uzavretiu zmluvy došlo užívateľom alebo konaním osoby oprávnenej konať za užívateľa. Vyhlásenia podľa tohto odseku VOP sa považujú za zopakované pri každom využití služieb.

     6.9.

     Pokiaľ sa ktorékoľvek vyhlásenie užívateľa podľa týchto VOP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči poskytovateľovi uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, užívateľ sa zaväzuje poskytovateľa v plnej miere odškodniť. Povinnosť odškodnenia podľa predchádzajúcej vety sa týka najmä, ale nielen akýchkoľvek nákladov poskytovateľa vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi. Poskytnutie akéhokoľvek nepravdivého vyhlásenia užívateľom zároveň zakladá právo poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 11.1 týchto VOP.


     Článok 7

     Práva a povinnosti poskytovateľa

     7.1.

     Poskytovateľ poskytuje služby s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať systém Humanet v súlade s platnou legislatívou.

     7.2.

     Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre užívateľa po splnení podmienok podľa článku 4 týchto VOP prístup na portál Humanet prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré si užívateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby zadal pri svojej registrácii na portáli Humanet. Ak poskytovateľ eviduje voči užívateľovi alebo v súvislosti s užívateľom pohľadávky po lehote splatnosti (napr. odplatu), je oprávnený neumožniť užívateľovi objednanie ďalších služieb až do úhrady všetkých súvisiacich pohľadávok poskytovateľa voči užívateľovi v celom rozsahu. Akékoľvek prípadné platby užívateľa je poskytovateľ oprávnený započítať na svoje staršie splatné pohľadávky, ktoré eviduje voči užívateľovi alebo v súvislosti s užívateľom.

     7.3.

     Poskytovateľ je oprávnený za účelom overenia registračných údajov užívateľa podľa bodu 4.1 týchto VOP požadovať od užívateľa predloženie všetkých relevantných informácií a dokumentov osvedčujúcich

     7.3.1.

     totožnosť užívateľa;

     7.3.2. 

     že tretia osoba disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi užívateľa spojenými s oprávnením využívať v mene užívateľa službu; a

     7.3.3. 

     spôsobilosť užívateľa riadne a včas plniť záväzky zo zmluvy.

     7.4.

     Poskytovateľ umožní užívateľovi prístup k systému Humanet s možnosťou prerušenia prístupu v súlade s týmito VOP. Poskytovateľ je povinný najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, uplynutie ktorej má Poskytovateľ právo považovať za ukončenie využívania služby podľa bodu 2.15 týchto VOP, na toto upozorniť užívateľa zaslaním emailu na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli Humanet registrovaný. Jeden mesiac pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety poskytovateľ upozorní užívateľa na následok trvalého vymazania a zneprístupnenia dát užívateľa na portáli Humanet emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Ak sa užívateľ ani po doručení upozornenia podľa predchádzajúcej vety neprihlási do svojho profilu na portáli Humanet a podľa názoru poskytovateľa nedá ani iným relevantným spôsobom poskytovateľovi na vedomie jeho záujem pokračovať vo využívaní služieb, zmluva zanikne uplynutím doby podľa bodu 2.15 týchto VOP a poskytovateľ dáta užívateľa zneprístupní a trvale vymaže tak, aby nebolo možné ich opätovné obnovenie (profil užívateľa vrátane agend založených užívateľom alebo treťou osobou a ich záloh, a to aj v prípade, že sú tieto agendy sprístupnené aj iným užívateľom). Do okamihu vymazania dát podľa predchádzajúcej vety má užívateľ kedykoľvek možnosť dohodnúť sa s poskytovateľom na podmienkach, za ktorých poskytovateľ umožní užívateľovi nainštalovať službu lokálne na užívateľovom počítači s oprávnením prístupu užívateľa k dátam užívateľa bez časového obmedzenia. Tým nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa vymazať dáta užívateľa po ukončení využívania služby užívateľom alebo po ukončení zmluvy.

     7.5.

     Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť na serveroch a ostatných zariadeniach, prostredníctvom ktorých sú služby poskytované, plánovanú odstávku v rozsahu maximálne 300 minút mesačne. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie potrebných úprav, updatov a upgradov softvéru alebo údržby a výmeny hardvéru. Počas uvedenej odstávky je poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť užívateľov oznámením na svojom portáli a v prípade odstávky v trvaní dlhšom ako 300 minút mesačne je poskytovateľ povinný informovať užívateľa aj emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný.

     7.6.

     Poskytovateľ je ďalej oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy, a to v prípade, ak sa odôvodnene domnieva, že užívateľ alebo tretia osoba:

     7.6.1.

     zneužíva službu alebo umožňuje jej zneužívanie, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním služby je napríklad:

     • (a) vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie prostredníctvom poskytovanej služby;
     • (b) šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo nevhodnej komunikácie;
     • (c) šírenie a umožnenie šírenia škodlivých kódov;
     • (d) šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ;
     • (e) porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv;
     • (f) narušenie bezpečnosti sietí, informačných systémov alebo služieb poskytovateľa;
     • (g) neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a informačných systémoch poskytovateľa alebo k údajom iných užívateľov;
     • (h) preťaženie sietí a informačných systémov poskytovateľa;
     • (i) keď sa po uzavretí zmluvy preukáže, že užívateľ je dlžníkom poskytovateľa.

     7.7.

     Poskytovateľ poskytuje a užívateľ prijíma služby „tak ako sú“. Aplikácia nie je určená pre spotrebiteľov alebo pre subjekty podliehajúce osobitnej regulácii. Užívateľ rovnako berie na vedomie, že udelenie oprávnenia využívať službu nepredstavuje poskytovanie služieb daňových poradcov alebo účtovníkov a služby nenahrádzajú služby daňových poradcov ani účtovníkov.

     7.8.

     Poskytovateľ má ďalej právo:

     7.8.1. 

     na zaplatenie odplaty za poskytovanie služieb v súlade so zmluvou a týmito VOP;

     7.8.2. 

     na náhradu škody spôsobenú užívateľom alebo treťou osobou, ktorá vznikla z dôvodu zneužitia služieb podľa bodu 7.6.1 týchto VOP;

     7.8.3.

      dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby užívateľovi podľa týchto VOP;

     7.8.4. 

     na poskytnutie súčinnosti zo strany užívateľa nevyhnutnej na riadne plnenie záväzkov poskytovateľa podľa bodu 6.5 týchto VOP;

     7.8.5. 

     ukončiť zmluvu v súlade s týmito VOP.

     7.9.

     Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah dát, ktoré poskytovateľovi v rámci využívania služieb užívateľ poskytol.

     7.10.

     Poskytovateľ nie je povinný vydať údaje z agendy užívateľovi, a to až do momentu úhrady jeho splatných záväzkov. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa trvalo vymazať a zneprístupniť údaje užívateľa po ukončení využívania služby podľa bodu 7.4 týchto VOP ani právo poskytovateľa jednostranne vypovedať zmluvu v súlade s bodom 11.3 týchto VOP.

     7.11.

     Poskytovateľ má právo uvádzať užívateľa, pokiaľ je ním právnická osoba v referenčných listinách poskytovateľa s uvedením jeho názvu. Použitie iných údajov užívateľa poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety (napr. logo), ako aj užívateľa fyzickej osoby je možné len s predchádzajúcim súhlasom užívateľa.

     7.12.

     Po zániku zmluvy podľa článku 11 je Poskytovateľ povinný vymazať všetky dáta užívateľa tak, aby nebolo možné ich opätovné obnovenie (profil užívateľa vrátane agend založených užívateľom alebo treťou osobou a ich záloh, a to aj v prípade, že sú tieto agendy sprístupnené aj iným užívateľom). Do okamihu vymazania dát podľa predchádzajúcej vety má užívateľ kedykoľvek možnosť dohodnúť sa s poskytovateľom na podmienkach, za ktorých poskytovateľ umožní užívateľovi nainštalovať službu lokálne na užívateľovom počítači s oprávnením prístupu užívateľa k dátam užívateľa bez časového obmedzenia. Poskytovateľ však nie je povinný vymazať tie dáta užívateľa, ktorých ďalšie uchovanie alebo spracúvanie vyžadujú osobitné právne predpisy alebo pokiaľ poskytovateľ ich uchovaním sleduje účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov voči tretím osobám alebo uplatnených tretími stranami.


      4. ČASŤ

      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO


      Článok 8

      Ochrana osobných údajov

      8.1.

      Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú podľa čl. 28 GDPR v spojení s § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) povinní uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov (buď podľa čl. 28 ods. 3 alebo 4 GDPR) pred začatím spracúvania užívateľom alebo treťou osobou zadaných osobných údajov poskytovateľom v mene užívateľa. Užívateľ alebo tretia strana sú okamihom uzatvorenia zmluvy technicky spôsobilí do systému Humanet zadávať osobné údaje. Poskytovateľ vyhlasuje, že je užívateľovi zakázané do systému Humanet zadávať akékoľvek osobné údaje skôr, ako poskytovateľa vyzve a s poskytovateľom uzatvorí príslušnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov v závislosti od právneho postavenia užívateľa z pohľadu GDPR (viď vysvetlenie pojmu zmluva o spracúvaní osobných podľa bodu 2.8 týchto VOP). Príslušná zmluva o spracúvaní osobných údajov je dostupná na webovej stránke poskytovateľa tu. Užívateľ je povinný príslušnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov vytlačiť v dvoch originálnych vyhotoveniach, túto podpísať a zaslať na adresu sídla poskytovateľa. Po spätnom obdržaní jedného poskytovateľom podpísaného vyhotovenia je užívateľ oprávnený do systému Humanet zadať osobné údaje. Užívateľ je plne zodpovedný za porušenie GDPR alebo Zákona, pokiaľ osobné údaje budú do systému Humanet zadané pred uzatvorením príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Poskytovateľ na porušenie GDPR alebo Zákona podľa prechádzajúcej vety užívateľa vopred upozornil a za takéto prípadné porušenie GDPR alebo Zákona nezodpovedá.

      8.2.

      O spracovaní osobných údajov užívateľa poskytnutých poskytovateľovi v procese registrácie ako aj počas využívania služieb systému Humanet je užívateľ informovaný v rozsahu podľa čl. 13 GDPR, a to formou emailu zaslaného užívateľovi po dokončení jeho registrácie na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli Humanet registrovaný.


      Článok 9

      Duševné vlastníctvo

      9.1.

      Systém Humanet je autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Vizuál portálu Humanet je duševným vlastníctvom poskytovateľa. Označenie „Humanet“ je registrovanou ochrannou známkou poskytovateľa.

      9.2.

      Zneužitie prístupu k systému Humanet, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie vizuálu portálu Humanet a neoprávnené používanie označenia „Humanet“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Humanet“ sa nepovažuje informácia o používaní systému Humanet (tzv. referencie) užívateľom. Konanie užívateľa, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy v súlade s bodom 11.3 týchto VOP, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.


       5. ČASŤ

       TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY


       Článok 10

       Vznik zmluvy

       10.1.

       Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom vyjadrenia súhlasu užívateľa s týmito VOP, na základe čoho uzatvárajú poskytovateľ a užívateľ zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k systému Humanet v rozsahu užívateľom vybranej služby. Za vyjadrenie súhlasu s týmito VOP zo strany poskytovateľa sa považuje ich zverejnenie na portáli Humanet v sekcii Všeobecné obchodné podmienky. Za vyjadrenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zo strany užívateľa (vrátane tretej osoby v mene užívateľa) sa považuje označenie voľby „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ na portáli Humanet za vyhlásenie v rozsahu „Potvrdzujem, že som čítal Všeobecné obchodné podmienky, že som im porozumel a vyjadrujem s nimi svoj bezpodmienečný a dobrovoľný súhlas.“. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP meniť a upravovať za podmienok podľa článku týchto VOP.

       10.2.

       Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

       Článok 11

       Zánik zmluvy

       11.1.

       Zmluva zaniká:

       11.1.1. 

       písomnou dohodu oboch zmluvných strán, pričom podpisy osôb oprávnených konať za poskytovateľa a užívateľa musia byť na tej istej listine;

       11.1.2. 

       trvalým vymazaním a zneprístupnením údajov užívateľa podľa bodu 7.4 týchto VOP;

       11.1.3. 

       uplynutím príslušnej výpovednej doby;

       11.1.4. 

       odstúpením od zmluvy;

       11.1.5. 

       iným spôsobom uvedeným v týchto VOP.

       11.2.

       Obe zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať za podmienok, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou alebo týmito VOP.

       11.3.

       Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať v lehote, ktorú stanovujú tieto VOP, inak vo výpovednej lehote jeden kalendárny mesiac, ak:

       11.3.1.

        tak stanovujú tieto VOP;

       11.3.2. 

       užívateľ po zablokovaní prístupu podľa bodu 5.1 týchto VOP do 30 dní neuhradí splatnú faktúru za poskytnuté služby;

       11.3.3. 

       užívateľ nedodrží ktorúkoľvek z povinností podľa článku 6 týchto VOP.

       Výpoveď sa doručuje emailom na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli zaregistrovaný. Výpovedná doba začína plynúť v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania výpovede poskytovateľovi. Uplynutím výpovednej doby zmluva zaniká.

       11.4.

       Užívateľ je oprávnený sám, prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby, ktorá je oprávnená za užívateľa konať, vypovedať zmluvu emailom zaslaným na emailovú adresu poskytovateľa referentprezmluvy@hour.sk. Výpovedná doba pre takýto prípad je najmenej 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení žiadosti a končí posledným kalendárnym dňom užívateľom vybraného mesiaca.

       11.5.

       Za výpoveď zo strany užívateľa sa považuje aj žiadosť o zrušenie účtu, ktorú užívateľ zašle prostredníctvom portálu Môj Humanet. Výpovedná doba je najmenej 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení žiadosti o zrušenie účtu a končí posledným kalendárnym dňom užívateľom vybraného mesiaca.

       Zrušením účtu užívateľ stratí možnosť prístupu k svojim agendám. Poskytovateľ zároveň zašle notifikáciu o zrušení účtu všetkým užívateľom, ktorí majú prístup do niektorej z agend užívateľa žiadajúceho zrušenie účtu.

       Zrušením účtu zaniká zmluva uzatvorená v zmysle bodu 10.1 VOP a Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v súlade s bodom 2.8 VOP. Poskytovateľ uchová agendy po zrušení účtu užívateľa, pričom v zmysle GDPR vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v agendách nadobudne postavenie Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov je ochrana právnych nárokov a zabránenie vzniku škôd. Poskytovateľ osobné údaje, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné pre dosiahnutie uvedeného účelu anonymizuje bez možnosti ich obnovenia a po vysporiadaní všetkých záväzkov, všetky agendy trvalo vymaže.


       11.6.


       Po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy nie je užívateľ alebo tretia osoba oprávnená služby využívať.       11.7.

       Po zániku zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať v zmysle bodu 7.12.


        6. ČASŤ

        ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU


        Článok 12

        Zodpovednosť za škodu

        12.1.

        Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik škody spôsobenej nevhodným alebo nezákonným obsahom dát poskytnutých do systému Humanet používateľom alebo treťou osobou.

        12.2.

        Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát

        12.2.1. 

        spôsobené pri využívaní služieb, alebo jej výstupmi, ak boli spôsobené užívateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle od vôle poskytovateľa,

        12.2.2. 

        spôsobené využívaním služieb v rozpore s týmito VOP, neodborným zásahom do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené nedostatočným zabezpečením lokálnej siete užívateľa alebo jeho počítačov, príp. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo

        12.2.3. 

        vzniknuté v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov inštalovaných v zariadení užívateľa.

        12.3.

        Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na zariadení užívateľa alebo za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste, ktoré poskytovateľ nevie ovplyvniť, sú na strane užívateľa alebo tretej strany (napr. nedostatočné hardvérové vybavenie pristupujúceho zariadenia užívateľa, internetové pripojenie používateľa, výpadok internetového alebo iného pripojenia a pod.).

        12.4.

        V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov alebo povinností užívateľa stanovených v týchto VOP vznikne poskytovateľovi akákoľvek škoda, je túto škodu užívateľ povinný poskytovateľovi v celej výške nahradiť.

        12.5.

        Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za škodu, ktorú mu poskytovateľ preukázateľne spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z týchto VOP, nezodpovedá však za ušlý zisk užívateľa spôsobený porušením svojich povinností určených v týchto VOP. Zodpovednosť poskytovateľa za škodu spôsobenú užívateľovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených týmito VOP je obmedzená na povinnosť nefakturovať alebo vrátiť pomernú časť užívateľom uhradenej odplaty za poskytovanie služieb za obdobie, v ktorom poskytovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. Užívateľ je povinný škodu podľa tohto bodu u Poskytovateľa si písomne uplatniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy sa o porušení dozvedel. Užívateľ je povinný škodu a príčinnú súvislosť medzi jej vznikom a porušením povinnosti poskytovateľa podľa tohto bodu VOP náležite preukázať, inak mu nárok na náhradu škody nevznikne. Celková výška náhrady, ktorú poskytovateľ užívateľovi v súlade s týmto bodom nahradí, nesmie presiahnuť výšku odplaty za posledných 12 kalendárnych mesiacov.

        12.6.

        Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie služieb alebo nemožnosť poskytovania služieb, ktoré nastalo v dôsledku živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do siete alebo informačného systému, prostredníctvom ktorého sa služba poskytuje, alebo z rozhodnutia štátneho orgánu.

        12.7.

        Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť poskytovania služieb ani počas výpadku pripojenia do siete internet, počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo v prípade iných objektívnych, nepredpokladateľných a neodvrátiteľných skutočností (vis maior).


         7. ČASŤ

         ZMENA VOP, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


         Článok 13

         Zmena VOP

         13.1.

         V záujme zlepšenia kvality služieb alebo rozšírenia ponuky služieb poskytovaných poskytovateľom, alebo v dôsledku zmeny právnych predpisov, alebo zmeny technických možností poskytovania služieb, alebo implementácie bezpečnostných opatrení a v nadväznosti na zmenu obchodnej politiky poskytovateľa alebo potreby takejto zmeny alebo v nadväznosti na zmeny na bankovom, peňažnom alebo kapitálovom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie služieb alebo podmienky ich poskytovania, je poskytovateľ oprávnený tieto VOP jednostranne meniť alebo dopĺňať, alebo ich úplne nahradiť. Zmeny VOP podľa tohto bodu poskytovateľ spolu s uvedením ich účinnosti uverejňuje na svojom webovom portáli. Poskytovateľ informuje užívateľov o zmene VOP podľa tohto bodu ich zverejnením na webovom portáli poskytovateľa a zaslaním emailu na emailovú adresu užívateľa, pod ktorou je užívateľ na portáli Humanet registrovaný, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

         13.2.

         Ak sa zmeny VOP podľa bodu 13.1 týchto VOP týkajú už uzavretých zmlúv, užívateľ má právo v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia VOP podľa bodu 13.1 týchto VOP požiadať, aby sa zmeny VOP nevzťahovali na platnú zmluvu, ktorú s poskytovateľom uzavrel pred účinnosťou zmeny VOP (ďalej ako „Žiadosť“). Ak užívateľ uplatní právo podľa predchádzajúcej vety a poskytovateľ jeho Žiadosti nevyhovie, má užívateľ právo písomne odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu užívateľa, pod ktorou je registrovaný na portáli Humanet, že poskytovateľ jeho Žiadosti nevyhovel. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný uskutočniť najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia Žiadosti. Ak užívateľ písomne neoznámi poskytovateľovi, že zmenu VOP neprijíma, platí, že užívateľ zmenu VOP prijal a súhlasí s ňou a zmena VOP sa stane neoddeliteľnou súčasťou príslušnej zmluvy dňom, ku ktorému VOP alebo zmena VOP nadobúda účinnosť.

         13.3.

         Tieto VOP sú zverejnené na portáli Humanet, sekcia VOP a nadobudli platnosť a účinnosť 1.9.2020 podľa bodu 13.1 týchto VOP a nahrádzajú všetky obchodné podmienky poskytovateľa platné a účinné pred platnosťou a účinnosťou týchto VOP.

         13.4.

         Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 31.08.2020.


         Článok 14

         Záverečné ustanovenia

         14.1.

         Zmluvné strany si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.

         14.2.

         Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa predovšetkým doručujú na emailové adresy na strane poskytovateľa – info@humanet.sk (uvedená v bode 2.1 týchto VOP) a na strane užívateľa – emailová adresa, pod ktorou je užívateľ na portáli Humanet registrovaný, sa považujú za doručené do troch hodín od odoslania emailu bez toho, aby bol odosielateľ upozornený emailovou službou na nemožnosť doručenia emailu, a to aj v prípade, že sa adresát o emaile nedozvedel, ak nie je týmito VOP uvedené inak.

         14.3.

         Ak sa doručujú písomnosti v listinnej podobe tradičnou poštou, považujú sa za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním poverenou osobou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, dňom vrátenia písomnosti ako nedoručiteľnej z dôvodu, že adresát nie je známy, ako aj tretím dňom od ich uloženia na pošte, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení písomnosti na pošte nedozvie.

         14.4.

         Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej zmluvy. V prípade rozporov medzi týmito VOP a Cenníkom sa uplatnia ustanovenia týchto VOP.

         14.5.

         V prípade, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu VOP alebo neplatného ustanovenia VOP.

         14.6.

         Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami (poskytovateľ a užívateľ).

         14.7.

         Užívateľ týmto potvrdzuje, že si VOP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho vyjadril svoj súhlas podľa bodu 10.1 týchto VOP.

         Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 31.8.2020