Registrácia

Povinná požiadavka na heslo

minimálne 10 znakov

Splnenie aspoň 3 požiadaviek na heslo

heslo obsahuje aspoň 1 veľké písmeno

heslo obsahuje aspoň 1 malé písmeno

heslo obsahuje 1 číslicu

heslo obsahuje aspoň 1 špeciálny znak (!, $, &, *, #, a pod.).

Na dostupnosť systému vám stačí iba pripojenie na internet a internetový prehliadač.

Systém podporuje rôzne operačné systémy na počítači, smartfóne či tablete.

Komplexnosť systému zvyšuje efektívne využitie vášho pracovného času.