Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľnú formu sporenia za účelom zabezpečenia doplnkového príjmu pre obdobie staroby, alebo pre prípad skončenia výkonu tzv. rizikových prác, to sú práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa §31 zákona č. 355/2007 Z. z. a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Označuje sa aj ako 3. pilier dôchodkového systému alebo penzijné pripoistenie a z legislatívneho hľadiska ho upravuje zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 318/2013, 16/2013).

Sporiteľom - účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia sa stáva ľubovoľná osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a uzatvorila s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (DDS) zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení, tzv. účastnícku zmluvu. Uzatvoriť pritom môže aj viac ako jednu účastnícku zmluvu, a to aj v prípade tej istej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Na základe tejto zmluvy účastník sporí finančné prostriedky na svoj osobný účet v DDS, ktorá s týmito prostriedkami ďalej hospodári, t.j. investuje ich s cieľom ich zhodnotenia. Po ukončení obdobia sporenia následne účastníkovi vypláca dávky (po splnení stanovených podmienok). V prípade zmlúv uzatvorených v období od 1.1.2014, prípadne zmlúv uzatvorených do 31.12.2013, ktorých súčasťou už nie je dávkový plán (na základe platného dodatku k zmluve), upravuje vyplácané dávky zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení. V prípade zmlúv uzatvorených pred 1.1.2014, ktorých súčasťou je platný dávkový plán, upravuje vyplácané dávky tento dávkový plán, pričom vyššie uvedený zákon a jeho zmeny ich neovplyvňujú.

Špecifickou skupinou účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia sú zamestnanci (podľa § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), ktorým môže na sporenie prispievať aj ich zamestnávateľ na základe tzv. zamestnávateľskej zmluvy, ktorú uzatvorí s príslušnými DDS.

Výška príspevkov zamestnávateľa a spôsob ich platenia môže byť dohodnuté jednak v zamestnávateľskej zmluve s DDS, jednak v kolektívnej zmluve, alebo na základe dohody so splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Ak má zamestnanec uzatvorených viac účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz, a to na účet nepriradených platieb tej DDS, ktorú si jeho zamestnanec vybral. Zamestnávateľ si môže svoje príspevky uplatniť ako odpočítateľné položky z daňového základu až do výšky 6% z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca – účastníka. Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, pričom za zamestnanca môže príspevky odvádzať jeho zamestnávateľ na základe dohody so zamestnancom (dohoda o zrážkach zo mzdy). Zamestnávateľ je tiež povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodcovskej spoločnosti rozpis odvedených príspevkov za zamestnávateľa aj za zamestnancov, za ktorých odvádza príspevky zamestnávateľ, v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve, pričom obsahovo-formálna stránka je určená príslušnou DDS v súlade so zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Niektoré práva a povinnosti 3. piliera sú v prípade zamestnancov odlišné v závislosti od toho, či vykonávajú alebo nevykonávajú tzv. rizikové práce.

Zamestnanci nevykonávajúci rizikové práce:

  • Uzavretie účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je dobrovoľné.
  • Zamestnávateľ nie je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s DDS a prispievať týmto zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie, ak doteraz neuzavrel zamestnávateľskú zmluvu s niektorou DDS. V prípade, že má zamestnávateľ už uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s niektorou DDS, ale nie s tou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, je povinný uzatvoriť zmluvu s touto DDS, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.
  • Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnanca.
  • Minimálna výška príspevku zamestnávateľa nie je zákonom stanovená.

Zamestnanci vykonávajúci rizikové práce:

  • Uzavretie účastníckej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení s niektorou DDS je pre zamestnanca povinné, a to do 30 dní od začatia výkonu rizikových prác.
  • Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a prispievať týmto zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie, a to od 1. dňa výkonu rizikovej práce.
  • Zamestnanec si môže, ale nemusí počas obdobia výkonu rizikových prác platiť príspevky (t.j. zamestnávateľ nemá právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnanca).
  • Výška príspevku zamestnávateľa je podľa zákona č. 650/2004 § 13, bod 3 stanovená na minimálne 2% z vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa § 138, 139b a 139c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších, alebo z príjmu zúčtovaného na výplatu, ak ide o zamestnanca, ktorý nie je dôchodkovo poistený.
  • Zamestnávateľ je povinný v rozpise príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie príspevky za týchto zamestnancov označiť spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu a umožní jej osobnú evidenciu, ako aj označí obdobie, za ktoré platí príspevky.