Humanet v praxi: Ako zadávať finančný príspevok na stravovanie

Dňa 20.4.2021 zverejnila finančná správa na svojej stránke Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Podľa tohto metodického pokynu, aby bolo možné poskytovaný finančný príspevok na stravovanie považovať za príjem oslobodený od dane, musí byť poskytnutý v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. To znamená, že jednak musí byť poskytnutý na mesiac vopred, a jednak musí byť poskytnutý najviac vo výške podľa Zákonníka práce.

Aby bolo možné splniť podmienku poskytovania príspevku na mesiac vopred, jedným z administratívnych spôsobov je jeho poskytovanie zálohovo na mesiac vopred. Táto záloha sa následne vysporiada podľa skutočného nároku. Ako na to v systéme Humanet uvádza nasledovný postup.

Základný princíp

  1. Zamestnancovi sa pošle cez mzdy záloha na finančný príspevok na stravovanie na mesiac vopred, pričom podmienkou je poslať túto zálohu v takom termíne, aby ju mal zamestnanec k dispozícii najneskôr 1. deň nového mesiaca. Záloha nezasiahne do samotného výpočtu mzdy, ale jednak bude v mzde zaevidovaná napr. pod názvom položky FPnS záloha bud. mes., a jednak bude odoslaná prevodným príkazom. Záloha sa v mzde bude počítať automaticky z počtu zadaných stravných jednotiek na všetky pracovné dni budúceho mesiaca. V aktuálne spracovávanej mzde teda bude poznačený ako počet stravných jednotiek, na ktoré sa poskytol finančný príspevok, tak aj suma poskytnutej zálohy. Pre tento účel bude potrebné si vytvoriť vlastné mzdové položky, vlastný typ zrážky a nový prevodný príkaz na posielanie záloh.
  2. Pri spracovaní mzdy sa zúčtuje finančný príspevok podľa skutočnej dochádzky a zároveň sa zrazí poskytnutá záloha v plnej sume. V oboch prípadoch sa suma vypočíta automaticky z počtu zadaných stravných jednotiek. Pre vrátenie zálohy to budú položky s názvom napr. FPnS vrát. zál. min. mes. a pre finančný príspevok položky s názvom Fin. príspevok na stravovanie. Pre tento účel bude potrebné si vytvoriť jednu vlastnú mzdovú položku a dvom existujúcim mzdovým položkám zadať užívateľský názov položky. Pre finančný príspevok nezdaňovaný sa použijú systémové mzdové položky.
  3. Výplatná páska môže obsahovať samostatnú časť, v ktorej bude mať zamestnanec prehľad o sume poskytnutej zálohy, o sume zrazenej zálohy a o skutočne poskytnutom finančnom príspevku na stravovanie.

Potrebné nastavenia

KROK 1. Pridať užívateľské mzdové položky

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Mzdové položky sa pridajú užívateľské položky, napr. s názvom:

UME????? FPnS záloha bud. mes. – počet – položka bude evidenčná a bude určená na zadanie počtu stravných jednotiek pre výpočet sumy zálohy na finančný príspevok budúceho mesiaca.

UMF????? FPnS záloha bud. mes. – suma – položka bude slúžiť na zápis výsledku súčinu sadzby a počtu stravných jednotiek. Záloha sa bude prostredníctvom zrážky posielať prevodným príkazom zamestnancovi. Položka nebude vstupovať do žiadneho nápočtu, a teda nebude mať vplyv na výpočet mzdy.

UME????? FPnS vrát. zál. min. mes. – počet – položka bude evidenčná a bude určená na zadanie počtu stravných jednotiek na vrátenie celej sumy zálohy, poskytnutej zamestnancovi predchádzajúci mesiac na mesiac, za ktorý sa spracováva mzda.

KROK 2. Zadať užívateľský názov systémovej položke, ktorú možno použiť na vrátenie zálohy

Pre účely zrazenia sumy zálohy zo mzdy možno použiť napr. položku SMF80752 Záloha mimo výplatný termín. Položka je zaradená do nápočtu ZRÁŽKY CELKOM, čím sa v rámci výpočtu mzdy záloha odpočíta od čistého príjmu.

Položke sa zadá užívateľský názov vhodný pre jej použitie v rámci mechanizmu vyplácania finančného príspevku na stravovanie, napr. FPnS vrát. zál. min. mes. - suma.

KROK 3. Nastaviť výpočet položiek pre sumu zálohy, vrátenia zálohy a finančného príspevku

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Výpočty zrážok sa pridajú definície výpočtu súm so sadzbami na stravnú jednotku.

Napríklad:

KROK 4. Pridať užívateľský typ zrážky

Vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Typy zrážok sa pridá užívateľská zrážka, ktorá bude slúžiť na zadanie účtu zamestnanca, na ktorý sa mu má poslať záloha na finančný príspevok na stravovanie mimo výplatný termín (ešte pred začiatkom mesiaca, za ktorý sa finančný príspevok poskytuje).

Kód, Skratka, Názov – uvedie sa užívateľský kód, skratka a názov typu zrážky. Kód nesmie začítať písmenom S (ako systémový), aby sa nestalo v budúcnosti, že by dodávateľ softvéru pridal zhodou okolností zrážku s rovnakým kódom, čím by zrušil užívateľské nastavenie typu zrážky.

Typ výpočtu – vyberie sa typ Paušálna zrážka.

Typ editora – vyberie sa typ Editor zrážky štandardný.

Smer výpočtu – vyberie sa mzdová položka, ktorá bola pridaná ako užívateľská položka pre sumu zálohy do budúceho mesiaca (viď. krok 1 postupu nastavenia).

Ostatné údaje sa nevyplnia.

Napríklad:

KROK 5. Pridať zrážku do evidencie Rola

Do evidencie Rola sa pridá na záložku Rola/ Zrážky/ Zrážky typ zrážky z kroku 4 postupu nastavenia. Do zrážky sa do časti Platba zadá typ platby Na účet a identifikácia platby.

KROK 6. Pridať definíciu prevodného príkazu na posielanie zálohy na finančný príspevok budúceho mesiaca

Aby bolo možné poslať zálohy na finančný príspevok budúceho mesiaca mimo ostatných platieb a teda aj mimo výplatného termínu je potrebné mať zadanú samostatnú definíciu procesu bankovej operácie. Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy/ Platobné operácie/ Bankové operácie/ Automatizované generovanie príkazov na úhradu sa pridá nová položka definície procesu. Zadá sa kód, skratka a názov definície, vyberie sa účet organizácie, z ktorého sa platba bude realizovať a do zoznamu Generátory bankových operácií sa pridá generátor Zrážky. Po vstupe cez pero do pridaného generátora sa na záložke Typy zrážok vyberie len zrážka, ktorá je určená na posielanie záloh (zrážka z kroku 4 a 5 postupu nastavenia).

KROK 7. Upraviť definíciu prevodného príkazu na posielanie výplat a zrážok vo výplatnom termíne

Aby sa pri spracovaní prevodného príkazu s výplatami a zrážkami zamestnancov nedostali do zoznamu platieb znova už vyplatené zálohy, je potrebné upraviť zoznam zrážok v generátore bankových operácií Zrážky tak, že sa na záložku Typy zrážok pridajú všetky typy okrem typu, ktorým sa načítavajú zálohy na finančný príspevok (v našom príklade zrážka typu Záloha na účet mimo miezd).

KROK 8. Upraviť definíciu výplatnej pásky

Systémové mzdové položky sú v definícii výplatnej pásky zaradené (Fin. príspevok na stravovanie, Fin. prísp. na strav. - zdaň., FPnS vrát. zál. min. mes. – suma). Takže z pohľadu výpočtu mzdy sa výplatná páska po vyššie popísaných nastaveniach spracuje správne.

Ak zamestnávateľ chce do výplatnej pásky uvádzať zamestnancovi informácie o výške poskytovanej zálohy budúceho mesiaca, o výške zrazenej zálohy a o výške vysporiadania finančného príspevku, môže do výplatnej pásky pridať samostatnú časť FP NA STRAVOVANIE na konci zoznamu mzdových položiek. Výplatná páska tak môže vyzerať aj nasledovne.

KROK 9. Spracovanie mzdy

Pri spracovaní mzdy sa do ručnej úpravy mzdy zadajú mzdové položky určené pre počet stravných jednotiek, a to ako počet stravných jednotiek budúceho mesiaca pre výpočet zálohy, počet stravných jednotiek na zrazenie zálohy za aktuálny mesiac, ktorá bola zamestnancovi poskytnutá minulý mesiac, a počet stravných jednotiek finančného príspevku podľa skutočnej dochádzky. Počty stravných jednotiek možno importovať z xlsx súboru, v ktorom si zamestnávateľ vedie evidenciu o počtoch stravných jednotiek.