K 20. júlu 2018 je v zozname najmenej rozvinutých okresov stále 18 okresov

20. júla 2018 bol na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnený zoznam najmenej rozvinutých okresov za 2. štvrťrok 2018. Zoznam sa oproti 1. štvrťroku nezmenil a je do neho zaradených aj naďalej 18 okresov.

zoznam

Najmenej rozvinutý okres je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov sa dostáva ten okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Od 1. apríla 2018 sa uplatňuje novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorou sa znížila hranica miery nezamestnanosti potrebná pre zaradenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Kým do konca marca tohto roka išlo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, novelou zákona táto hranica klesla na 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.

Zoznam je dôležitý pre zamestnávateľov, ktorí chcú pri zamestnaní osoby s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese uplatniť odvodovú úľavu. Aby bolo možné uplatniť si odvodovú úľavu z titulu trvalého pobytu zamestnanca v najmenej rozvinutom okrese, musia zamestnanec aj zamestnávateľ splniť ďalšie podmienky:

 • osoba bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • dôvodom vyradenia fyzickej osoby z evidencie uchádzača o zamestnanie je vznik pracovného pomeru, resp. štátnozamestnaneckého pomeru,
 • hrubý mesačný príjem zamestnanca s odvodovou úľavou je najviac 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Pre pracovné vzťahy vzniknuté v období:
  • od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 platí hraničná suma 591,61 EUR,
  • od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 platí hraničná suma 611,04 EUR.

 • osobe nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca,
 • voči zamestnávateľovi neevidujú Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne ku dňu vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom,
 • kvôli zamestnaniu tejto osoby zamestnávateľ neznížil počet svojich zamestnancov,
 • odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru s odvodovou úľavou neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov.


Spracovala: Ing. Martina Lapšová, HOUR, spol. s r.o.