Čo musí obsahovať mzdový list

Mzdový list

Podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy.

Mzdový list musí na daňové účely obsahovať:

 • meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce
 • rodné číslo zamestnanca
 • adresu trvalého pobytu zamestnanca
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane [§ 11 ods. 3] a daňový bonus
 • výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania
 • za každý kalendárny mesiac:
  • počet dní výkonu práce
  • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie
  • sumy oslobodené od dane
  • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec
  • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň
  • sumu daňového bonusu
  • sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ
 • za zdaňovacie obdobie súčet jednotlivých údajov uvedených v písmene f
 • sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a)

Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevedie pre zamestnancov, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3 príslušného zákona, ( poskytnutie motorového vozidla, prijatie ceny alebo výhry zamestnancom...) , mzdové listy, je povinný viesť evidenciu (zoznam) obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a úhrn nepeňažných príjmov uvedených v § 5 ods. 3.