Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zmeny v obchodovaní s Chorvátskom


Obchodovanie s Chorvátskom

Po prijatí Chorvátska do EÚ dňom 1.7.2013 sa zmenili pravidlá pre uplatňovanie DPH pri obchodovaní s týmto štátom.

Do 30.6.2013 sa pri nákupoch z Chorvátska a dodávkach do tohto štátu postupovalo podľa nariadení platných pre obchodovanie s tretími krajinami, od 1.7.2013 sa obchoduje s Chorvátskom ako s členskými krajinami EÚ.

Čo to znamená v praxi?

 

Nakupovanie tovaru a služieb z Chorvátska

Ak platiteľ DPH nakúpil tovar z Chorvátska do 30.6.2013, šlo o dovoz tovaru z tretej krajiny. Tovar prešiel colným konaním, colný úrad vyrúbil k dovezenému tovaru DPH. Daň zaplatenú colnému úradu si platiteľ mohol odpočítať v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 20, 21, 24 a 25 podľa sadzby dane.

Ak platiteľ DPH nakúpil tovar z Chorvátska po 1.7. 2013, ide už o intrakomunitárnu dodávku, čiže o nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona o DPH. Platiteľ je povinný odviezť z tejto transakcie daň, ktorú sám vyčísli podľa hodnoty dodávky na faktúre. Základ a daň uvedie v priznaní k DPH v riadkoch 5, 6, 7 a 8 podľa sadzby dane. Zároveň si však môže túto daň odpočítať v priznaní v riadkoch 20 alebo 21 podľa sadzby dane.

Ak platiteľ DPH nakúpil tovar s daňou v Chorvátsku po 1.7. 2013, môže požiadať o vrátenie tejto dane podľa § 55f a § 55g zákona o DPH. Neplatí to však pre nákupy realizované do 30.6.2013, pre toto obdobie nemá náš štát s Chorvátskom podpísanú žiadnu dohodu.

Pri nákupe služby z Chorvátska nedochádza k zmenám. Slovenský platiteľ DPH, ktorý službu prijal, uvedie základ a daň z tejto služby do riadkov 9 a10 alebo 11 a 12 v priznaní k DPH podľa typu prijatej služby. Odpočet dane uplatní v riadku 20 alebo 21 podľa sadzby dane.

Predaj tovaru a služieb do Chorvátska

Ak platiteľ DPH predal tovar do Chorvátska do 30.6.2013, šlo o vývoz tovaru do tretej krajiny a táto dodávka bola oslobodená od DPH. Hodnota sa uvádzala do riadku 15 a 17 v priznaní k DPH.

Ak platiteľ DPH predal tovar do Chorvátska po 1.7. 2013, ide už o intrakomunitárnu dodávku, dodanie tovaru do EÚ podľa § 43. Dodanie je tiež oslobodené od DPH a hodnota tovaru sa uvedie v riadku 15 a 16 v priznaní k DPH. Zároveň však musí platiteľ uviesť túto dodávku aj do súhrnného výkazu DPH.

Ak platiteľ DPH dodal službu do Chorvátska do 30.6.2013, šlo o dodávku oslobodenú od DPH podľa § 47 zákona o DPH (vývoz služby do tretej krajiny). Hodnotu služby uviedol rovnako ako pri vývoze tovaru do riadku 15 a 17 v priznaní k DPH.

Ak platiteľ DPH dodal službu do Chorvátska po 1.7.2013, služba nie je predmetom dane z pridanej hodnoty, neuvádza sa do priznania k DPH, ale musí sa uviesť do súhrnného výkazu k DPH.