Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Obdobie na odpočítanie dane

Obdobie na odpočítanie dane

Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH si môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka. Najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má požadovaný doklad (faktúru z tuzemska, faktúru za tovar iného členského štátu, dovozný doklad). Ak platiteľ dane nemá doklad do lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad.

Príklad 1:
Platiteľ dane vo februári 2015 kúpil materiál za cenu 1900 eur. Faktúra za dodaný materiál bola vyhotovená 20. februára 2015 a odberateľ obdržal faktúru 8. marca 2015.

Právo na odpočítanie dane vzniklo odberateľovi v deň, keď vznikla daňová povinnosť dodávateľovi tovaru. Platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období marec 2015 (prípadne I. štvrťrok 2015), ak už má faktúru k dispozícii. Odberateľ môže vykonať odpočítanie dane najskôr za marec 2015 a najneskôr za december 2015.

Príklad 2:
Platiteľ dane A v septembri 2015 príjme službu poskytnutú platiteľom dane B. Platiteľ dane B nevyhotovil faktúru do konca roka 2015. Vo marci 2016 platiteľ B vyhotoví faktúru o dodaní služby.

Napriek tomu, že právo na odpočítanie vzniklo v septembri 2015, platiteľ dane A si nemôže uplatniť odpočítanie dane, pretože nemá k dispozícií faktúru. Platiteľ dane A si môže uplatniť odpočet dane iba za zdaňovacie obdobie marec 2016.