Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Novelou Zákona o zdravotnom poistení, platnou od 1.1.2015, sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava – odpočítateľná položka. V tejto súvislosti vznikli zamestnancovi a zamestnávateľovi nové povinnosti.

Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

Na to, aby zamestnávateľ mohol zamestnancovi uplatniť odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie, musí zamestnanec podpísať zamestnávateľovi oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku podľa § 23 ods. 6 Zákona o zdravotnom poistení. V tomto oznámení zamestnanec vyhlasuje splnenie podmienok na uplatnenie odpočítateľnej položky, a to:

  • že u zamestnávateľa je zamestnancom v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu
  • že nie je zamestnancom s nárokom na sadzbu poistného 0%, ktorý bol evidovaným uchádzačom o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov s príjmom nižším ako 67 % štatisticky vykázanej priemernej mesačnej mzdy
  • že nie je súčasne zamestnancom v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu ani v inom vzťahu (dohody, štatutár s odmenou a pod.) u iného zamestnávateľa
  • že nie je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou/li>

Zamestnanec podpisuje oznámenie na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Prvýkrát má zamestnanec čas podpísať oznámenie do 25. januára 2015. Počas zamestnania oznamuje zamestnanec zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky a to do 8 dní, od kedy zmena nastala (napr. v prípade, že v aktuálnom mesiaci má dohodu u iného zamestnávateľa).

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP

Podľa § 24 písm. m) Zákona o zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca.

Z tohto dôvodu ÚDZS vydal nové metodické usmernenie č. 12/1/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Toto metodické usmernenie zavádza nový osobitný kód „2P“, kde „2“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a „P“ vypovedá o skutočnosti, že ide o zamestnanca, ktorý sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

Ak dôjde k vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a súčasne v rovnaký deň nastane aj skutočnosť, že táto osoba u tohto istého zamestnávateľa bude považovaná za zamestnanca z iného dôvodu, použije sa pri prihlásení takejto osoby súčasne kód „2 Z“ aj kód „2P Z.“ Ak dôjde k vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a táto osoba je už evidovaná u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu, použije sa pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu len kód „2P Z.“ Ak dôjde k zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu u osoby, ktorá má nárok na odpočítateľnú položku a táto osoba je naďalej evidovaná u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu, použije sa pri zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu len kód „2P K.“

Prostredníctvom kódu „2P“ sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Kód „2P“ je potrebné použiť, aj v prípade, ak si takáto osoba nepožiadala o uplatnenie OP u zamestnávateľa.

Príklady použitia kódu „2P“

Zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 01.01.2015 a súčasne v rovnaký deň nastane aj skutočnosť, že tento zamestnanec je u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže nasledovne.

Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015
Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015

Zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 10.01.2015 a tento zamestnanec je už evidovaný u tohto istého zamestnávateľa ako zamestnanec z iného dôvodu od 01.11.2014 (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže nasledovne.

Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.11.2014
Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: Z Dátum: 10.1.2015

Zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, zanikne pracovný pomer k 10.01.2015 a tento zamestnanec je naďalej u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže nasledovne. V tomto pripade použitie kódu „2P“ znamená ukončenie pracovného pomeru, nie iného dôvodu napr. konateľstva.

Kód zmeny: 2P Platnosť zmeny: K Dátum: 10.1.2015

Zamestnancovi, ktorý má nárok na odpočítateľnú položku, vznikne pracovný pomer k 01.01.2015 a tento zamestnanec je od 01.03.2015 u tohto istého zamestnávateľa považovaný za zamestnanca aj z iného dôvodu (konateľstva, členstva v dozornej rade a pod.), zamestnávateľ takéhoto zamestnanca vykáže nasledovne. Kód „2P“ sa v tomto prípade nevykazuje.

Kód zmeny: 2 Platnosť zmeny: Z Dátum: 1.1.2015