Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia alebo zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti, ale len v prípade, ak toto vyšetrenie alebo ošetrenie a sprevádzanie rodinného príslušníka nie je objektívne možné vykonať mimo pracovného času zamestnanca.

Pracovné voľno s náhradou mzdy

Pracovné voľno sa poskytuje s náhradou mzdy:

  • na na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času;
  • na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnankyne v zdravotníckom zariadení na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času;
  • na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času;
  • na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy

Ďalšie pracovné voľno sa poskytuje bez náhrady mzdy:

  • na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Posudzovanie nárokov na pracovné voľno

Z uvedeného vyplýva, že nárok na pracovné voľno s náhradou sa posudzuje pre každý prípad samostatne, teda samostatne sa počíta 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, samostatne 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka a samostatne 10 dní na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa.

Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať (§ 141 ods. 4 Zákonníka práce). Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri pracovnom voľne na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca a na sprevádzanie sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni (§ 141 ods. 5 Zákonníka práce).

Ak zamestnanec vyčerpal 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení a potrebuje znova navštíviť lekára, zamestnávateľ je povinný poskytnúť mu pracovné voľno, v tomto prípade však už bez poskytnutia náhrady.

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ (nie je to však jeho povinnosť) poskytnúť zamestnancovi ďalšie pracovné voľno s náhradou okrem iného aj na vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca a ďalšie pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka alebo zdravotne postihnutého dieťaťa s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy.

Podľa § 141 ods. 6 Zákonníka práce môže zamestnávateľ určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca (7 dní) a sprevádzanie rodinného príslušníka (7 dní) sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri poskytnutí pracovného voľna

Podľa § 144 Zákonníka práce, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna, najčastejšie prostredníctvom priepustky, ktorú zamestnancovi schváli nadriadený. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu, napríklad telefonicky. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. V praxi je najčastejšie používaným dokladom priepustka zamestnávateľa, na ktorej lekár pečiatkou a podpisom potvrdí dátum a čas vyšetrenia. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Potvrdenie o návšteve lekára a GDPR

V zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zamestnávateľ na spracovanie údajov uvedených v priepustke alebo v inom doklade o návšteve lekára nepotrebuje súhlas dotknutých osôb – zamestnanca a lekára, pretože ide o plnenie zákonnej povinnosti preukázať prekážku zamestnanca v práci. Toto platí v prípade, že doklad obsahuje len údaje v rozsahu meno a priezvisko zamestnanca, prípadne meno sprevádzanej osoby, dátum a čas vyšetrenia a pečiatka a podpis lekára. Ak by lekár na potvrdenie uviedol ďalšie údaje, napríklad dôvod návštevy alebo diagnózu, ide už o údaj o zdravotnom stave zamestnanca, ktorý sa považuje za citlivý osobný údaj, a v tomto prípade zamestnávateľ na spracovanie osobných údajov potrebuje dodatočný súhlas zamestnanca.

Registračný list fyzickej osoby a oznámenie o zmene platiteľa poistného

Tu je potrebné mať na pamäti, že pokiaľ je poskytnuté pracovné voľno bez náhrady mzdy na celý deň, ide o neplatené voľno a teda prerušenie povinného poistenia na sociálne poistenie a zamestnávateľ je povinný ho nahlásiť prostredníctvom RLFO. Taktiež je zamestnávateľ povinný zaslať zdravotnej poisťovni oznámenie o zmene platiteľa poistného s kódom 2N.

Domácka práca a telepráca

Podľa § 52 ods. 7 písm. c) ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám, nepatrí mu náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy pri poskytnutí pracovného voľna z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka. T.j. v tomto prípade zamestnancovi nepatrí pracovné voľno s náhradou mzdy pri návšteve lekára a pri sprevádzaní rodinného príslušníka k lekárovi.