Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ako postupovať pri uplatnení dávky v nezamestnanosti

Ako postupovať pri uplatnení dávky v nezamestnanosti

Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti súčasne predkladáte vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Podmienka dvoch rokov poistenia z posledných štyroch rokov

Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca (Zákon 461/2003 o sociálnom poistení, § 104 ods. 2).

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje tých žiadateľov o dávku v nezamestnanosti, ktorí o ňu žiadajú po zamestnaní na dobu určitú, že podmienku potrebných dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny nespĺňajú, ak v uvedenom období pracovali na niektorú z foriem dohôd, a to ani v prípade, ak mali dohodu uzatvorenú na určité časovo vymedzené obdobie.

Potrebnú dobu poistenia dvoch zo štyroch rokov spĺňajú výhradne tí poistenci, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a boli z tohto titulu poistení v nezamestnanosti alebo boli dobrovoľne poistení v nezamestnanosti. V tomto období nesmie byť ani jeden deň v pracovnom pomere na neurčitý čas v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere a ani deň z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Žiadnu z foriem dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru teda nemožno považovať za riadny pracovný pomer, preto nárok na dávku v nezamestnanosti nevznikne.

Podmienka dvoch rokov poistenia z posledných troch rokov

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (Zákon 461/2003 o sociálnom poistení, § 104 ods. 1).

Ak ide pri nároku na dávku v nezamestnanosti o splnenie podmienky byť poistený na poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, Sociálna poisťovňa na formu pracovno-právneho vzťahu neprihliada. Rozhodujúca je existencia poistenia v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, bola v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa Zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (Zákon 461/2003 o sociálnom poistení, § 104 ods. 3).