Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dodatočne zdanený nepeňažný príjem oslobodený od dane a odvody na sociálne poistenie

Dodatočne zdanený nepeňažný príjem oslobodený od dane a odvody na sociálne poistenie

Dodatočne zdanený nepeňažný príjem oslobodený od dane a odvody na sociálne poistenie

Od roku 2015 je príjmom oslobodeným od dane nepeňažný príjem poskytnutý formou produktov vlastnej výroby od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba. Príjem je oslobodený v úhrne do sumy 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak mal zamestnanec v priebehu roka dvoch zamestnávateľov, a úhrn poskytnutých príjmov od oboch presiahne 200 €, suma nad 200 € sa dodaní prostredníctvom ročného zúčtovania dane alebo daňového priznania.

Napríklad: zamestnancovi bol poskytnutý od jedného zamestnávateľa nepeňažný príjem formou produktov v hodnote 150 €, a od druhého zamestnávateľa v hodnote 120 €. Pri poskytnutí tohto príjmu ani jeden zo zamestnávateľov nezahrnul tento príjem do zdaniteľných príjmov. V ročnom zúčtovaní dane, ktoré robí druhý zo zamestnávateľov, sa suma presahujúca zákonnú hranicu príjmu oslobodeného od dane zamestnancovi dodaní, v našom príklade sa dodaní suma (150+120)-200 = 70 €.

Tu vzniká otázka, či dodatočne zdanený príjem je príjmom vstupujúcim do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne pri zúčtovaní príjmu zamestnanca zo závislej činnosti je uvedený nepeňažný príjem oslobodený od dane, a preto sa do vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie správne nezahŕňa u obidvoch zamestnávateľov. Ročné zúčtovanie dane podľa Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov nemá vplyv na nové určenie vymeriavacieho základu zamestnanca za rozhodujúce obdobie (príslušný kalendárny mesiac), za ktoré bol nepeňažný príjem zúčtovaný. Poistné na sociálne poistenie sa ročne nezúčtováva. Z uvedených dôvodov dodatočne zdanený nepeňažný príjem v sume 70 EUR v ročnom zúčtovaní dane nie je vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie. Zákon o sociálnom poistení neupravuje na účely určenia vymeriavacieho základu zamestnanca príjem oslobodený od dane v úhrne mesačne najviac.

Zdroj: Sociálna poisťovňa